ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 49 วัน 1 ชม 3 นาที

- CCAP201704-00055 (DEVACCITSE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 04/04/2017+07:57 น. ผ่านมาแล้ว 49 วัน 1 ชม 3 นาที
- CCAP201704-00480 (SPVICOCOMM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 20/04/2017+10:07 น. ผ่านมาแล้ว 36 วัน 7 ชม 50 นาที
- CCAP201705-00032 (UNITYPROGR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วีระโชค บุญครุฑ ทำเรื่องเมื่อ : 02/05/2017+13:57 น. ผ่านมาแล้ว 21 วัน 8 ชม 38 นาที
- CCAP201705-00262 (ADVTECHCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 09/05/2017+18:04 น. ผ่านมาแล้ว 16 วัน 23 ชม 54 นาที
- CCAP201705-00263 (BBKINDUSTY) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/05/2017+19:14 น. ผ่านมาแล้ว 16 วัน 22 ชม 43 นาที
- CCAP201705-00680 (KVSNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/05/2017+11:28 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 6 ชม 29 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 36 วัน 0 ชม 10 นาที

- CCAP201704-00437 (BURAPHAMKT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปทิตตา สีหาบันดิษ ทำเรื่องเมื่อ : 19/04/2017+09:59 น. ผ่านมาแล้ว 36 วัน 0 ชม 10 นาที
- CCAP201704-00424 (THOUSANDKE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณภพ จันทร์พรหม ทำเรื่องเมื่อ : 18/04/2017+17:04 น. ผ่านมาแล้ว 29 วัน 7 ชม 39 นาที
- CCAP201705-00397 (LUMLUAYCHA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ บุษกร เจาะจง ทำเรื่องเมื่อ : 15/05/2017+15:39 น. ผ่านมาแล้ว 11 วัน 2 ชม 19 นาที
- CCAP201705-00530 (PARMATESAL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุรัชดาวรรณ สดชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 18/05/2017+11:15 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 6 ชม 20 นาที
- CCAP201705-00596 (ITENGINEER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุนันทา แพงไพรี ทำเรื่องเมื่อ : 19/05/2017+15:30 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 2 ชม 28 นาที
- CCAP201705-00621 (GNINECOLTD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 22/05/2017+10:04 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 7 ชม 53 นาที
- CCAP201705-00691 (LAMPHAROA&) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/05/2017+13:29 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 4 ชม 29 นาที
- CCAP201705-00749 (DNETTECHNO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณัฏฐ์ อัครวรินพงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/05/2017+16:45 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 1 ชม 13 นาที
- CCAP201705-00786 (STRONGBROT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุนันทา แพงไพรี ทำเรื่องเมื่อ : 25/05/2017+15:16 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 39 นาที
- CCAP201705-00797 (MOTHERINKC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จามรี จันทร์ผกา ทำเรื่องเมื่อ : 25/05/2017+17:32 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 25 นาที
- CCAP201705-00816 (MAYDAYXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2017+11:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 45 นาที
- CCAP201705-00819 (NVKINTERXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อรพัฒน์ ขุนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2017+11:53 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 5 นาที
- CCAP201705-00821 (MEMORYPROX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วนัสนันท์ รอดอนันต์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2017+12:12 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 5 ชม 46 นาที
- CCAP201705-00835 (CHOWACCEAC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ แพรพรรณ คันธาวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2017+15:40 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 17 นาที
- CCAP201705-00849 (THANGPHANI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุกร์ภากา จิตรดวงวัน ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2017+17:50 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 7 นาที
- CCAP201705-00850 (GREENOCTOP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พันทิพา จำปาทิพย์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2017+17:57 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 0 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 35 วัน 23 ชม 44 นาที

- CCAP201703-01471 (TEOHONGSIL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อรพัฒน์ ขุนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 30/03/2017+10:36 น. ผ่านมาแล้ว 35 วัน 23 ชม 44 นาที
- CCAP201705-00726 (THEINFDATA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 24/05/2017+11:35 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 53 นาที
- CCAP201705-00630 (LHMCOMPUTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อรรถกร เกิดแก่น ทำเรื่องเมื่อ : 22/05/2017+11:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 48 นาที
- CCAP201705-00398 (RTS2003XXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 15/05/2017+15:51 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 10 นาที
- CCAP201705-00825 (DHANAPORNS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2017+13:51 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 10 นาที
- CCAP201704-00597 (INTELLIWAV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2017+16:20 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 27 นาที

คุณ กนกวรรณ คงหลี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 21 วัน 6 ชม 28 นาที

- CCAP201705-00131 (SIRISINGCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 05/05/2017+11:30 น. ผ่านมาแล้ว 21 วัน 6 ชม 28 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.