ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 28 วัน 22 ชม 20 นาที

- CCAP201411-01111 (EASYCOMPUT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กุสุมา ไพรดี ทำเรื่องเมื่อ : 24/11/2014+10:18 น. ผ่านมาแล้ว 28 วัน 22 ชม 20 นาที
- CCAP201501-00374 (JIBCOMGROU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ตรียะดา เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 12/01/2015+11:19 น. ผ่านมาแล้ว 16 วัน 4 ชม 47 นาที
- CCAP201501-01064 (MGMINTERNA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุฬาลักษณ์ จิวสุวรรณ ทำเรื่องเมื่อ : 23/01/2015+16:13 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 23 ชม 54 นาที
- CCAP201501-01128 (VPCOMMERCI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+11:49 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 4 ชม 18 นาที
- CCAP201501-01205 (ITANDOAXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วนัสนันท์ รอดอนันต์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+10:51 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 5 ชม 15 นาที
- CCAP201501-01207 (BLUECOMXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วนัสนันท์ รอดอนันต์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+10:55 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 5 ชม 12 นาที
- CCAP201501-01221 (PKJUNIORIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วนัสนันท์ รอดอนันต์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+11:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 4 ชม 12 นาที
- CCAP201501-01232 (SPEEDCOMNB) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จักรพรรดิ์ นาคทอง ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+14:05 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 2 นาที
- CCAP201501-01234 (DTACCESSOR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชยาภา ชมกลิ่น ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+14:12 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 33 นาที
- CCAP201501-01318 (HAPPYITXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:07 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 0 นาที
- CCAP201501-01321 (SUWIMONGRO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 52 นาที
- CCAP201501-01322 (NTMOBILEXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ทรัพย์ศรีสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:26 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 41 นาที
- CCAP201501-01329 (VVSGENERAL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ทรัพย์ศรีสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:57 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 10 นาที
- CCAP201501-01330 (777SOUNDCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ลภัสรดา อิสระภาพ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 8 นาที

คุณ สุวรรณี แซ่ลี่ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 4 ชม 29 นาที

- CCAP201501-00949 (SYNNEXMYAN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ รังสิมา จุฑามณี ทำเรื่องเมื่อ : 22/01/2015+11:37 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 4 ชม 29 นาที
- CCAP201501-01246 (SYNNEXMYAN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ รังสิมา จุฑามณี ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+15:25 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 42 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 0 ชม 7 นาที

- CCAP201501-00943 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/01/2015+11:09 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 0 ชม 7 นาที
- CCAP201501-00638 (PAKORNAFCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมลลักษณ์ จินตานุรักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/01/2015+08:58 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 5 ชม 40 นาที
- CCAP201501-01110 (NOOKLISOLU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+11:02 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 20 นาที
- CCAP201501-01216 (JIBCOMGROU1) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ตรียะดา เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+11:37 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 29 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 6 ชม 10 นาที

- CCAP201501-01004 (OCTOSOLUTI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 23/01/2015+09:57 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 6 ชม 10 นาที
- CCAP201501-01188 (TONTANGBYO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+08:44 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 54 นาที
- CCAP201501-01266 (EXTRACOMOA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวัลพัชร อินทรพุก ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+18:37 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 21 ชม 30 นาที
- CCAP201501-01267 (POWERCPUXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวัลพัชร อินทรพุก ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+18:43 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 21 ชม 24 นาที
- CCAP201501-01272 (TOEMDESIGN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+09:26 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 41 นาที
- CCAP201501-01274 (BIGHOMESER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวัลพัชร อินทรพุก ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+09:28 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 39 นาที
- CCAP201501-01278 (PKCOMSXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวัลพัชร อินทรพุก ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+09:43 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 24 นาที
- CCAP201501-01289 (ALLBUSINES) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+11:03 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 5 ชม 3 นาที
- CCAP201501-01326 (TMOBILEXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:40 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 27 นาที
- CCAP201501-01327 (GETCONNECT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ รัชนก หิรัญยะการ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:50 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 17 นาที
- CCAP201501-01328 (POUCHDOTCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษฎาภรณ์ ติ๊ตาวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:54 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 13 นาที
- CCAP201501-01331 (PROLINEHOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อลิษา ภารัตนวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+16:01 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 6 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 2 ชม 13 นาที

- CCAP201501-00886 (TORQUEITCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ ยาลังษี ทำเรื่องเมื่อ : 21/01/2015+13:29 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 2 ชม 13 นาที
- CCAP201501-01113 (ELITESYSTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+11:07 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 4 ชม 42 นาที
- CCAP201501-01123 (LANDLINKTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+11:36 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 4 ชม 34 นาที
- CCAP201501-01227 (2USYSTEMXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+12:58 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 50 นาที
- CCAP201501-01290 (ARPSERVICE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+11:42 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 4 ชม 24 นาที
- CCAP201501-01184 (BENGROUPAC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พลับพลึง ยางเดิม ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+18:15 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 4 ชม 15 นาที
- CCAP201501-01100 (PCLANNETCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัญชพร เมฆแจ้ง ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+10:03 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 0 นาที
- CCAP201501-01303 (UDTECHNOLO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณุภา อุดรเสถียร ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+14:17 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 49 นาที
- CCAP201501-01310 (SIRIPHANOA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+14:40 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 26 นาที
- CCAP201501-01298 (JTCSUPPLYX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พลับพลึง ยางเดิม ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+13:49 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 38 นาที
- CCAP201501-01306 (TKTPROFESS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จามรี จันทร์ผกา ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+14:23 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 31 นาที
- CCAP201501-01316 (PANSONICSX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:05 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 6 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 22 ชม 46 นาที

- CCAP201501-01180 (CYWIRELESS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+17:21 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 46 นาที
- CCAP201501-01185 (ITASASERVI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุวรรณา ลักษิตานนท์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+18:25 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 21 ชม 41 นาที
- CCAP201501-01187 (QUICKSERVP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+01:09 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 14 ชม 57 นาที
- CCAP201501-01196 (MARUBENISO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+09:28 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 39 นาที
- CCAP201501-01211 (MAKPIROONC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+11:21 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 4 ชม 45 นาที
- CCAP201501-01212 (COMTECHAND) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+11:30 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 4 ชม 36 นาที
- CCAP201501-01213 (SKYHIGHCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+11:31 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 4 ชม 36 นาที
- CCAP201501-01235 (PSSMARTTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+14:30 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 37 นาที
- CCAP201501-01245 (DSHOPPHUKE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+15:18 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 49 นาที
- CCAP201501-01252 (AMPOMICROS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธนัสถา จันทร์ผ่อง ทำเรื่องเมื่อ : 27/01/2015+16:01 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 5 นาที
- CCAP201501-01271 (BPITSOLUTI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+09:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 54 นาที
- CCAP201501-01288 (ZYNEXTNLGX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+10:54 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 5 ชม 12 นาที
- CCAP201501-01292 (BURAPASTAT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรารัตน์ เดิมยิริง ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+11:50 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 4 ชม 17 นาที
- CCAP201501-01295 (TRANGSUPPL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมลลักษณ์ จินตานุรักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+13:08 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 59 นาที
- CCAP201501-01301 (BIGBUYXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+14:12 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 55 นาที
- CCAP201501-01302 (THEEXCCOMM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+14:12 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 55 นาที
- CCAP201501-01304 (CALLCENTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ยุวภา ทองประสานต์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+14:18 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 49 นาที
- CCAP201501-01307 (SPADVTECHN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วิมล พากเพียรไพโรจน์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+14:30 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 37 นาที
- CCAP201501-01309 (JNADVTECHN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+14:38 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 28 นาที
- CCAP201501-01315 (KBCOMTECHX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 6 นาที
- CCAP201501-01317 (SMARTDISTR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 1 นาที
- CCAP201501-01319 (TCWTELECCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:07 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 59 นาที
- CCAP201501-01320 (SCPUNIVERS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 28/01/2015+15:10 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 57 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.