ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ จิรคม จงรักษ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 18 วัน 4 ชม 3 นาที

- CCAP201702-00307 (GRAMMYAGCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดุษฎี เพชรคำ ทำเรื่องเมื่อ : 07/02/2017+11:54 น. ผ่านมาแล้ว 18 วัน 4 ชม 3 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 18 วัน 1 ชม 41 นาที

- CCAP201702-00217 (INTELLIWIS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 06/02/2017+11:35 น. ผ่านมาแล้ว 18 วัน 1 ชม 41 นาที
- CCAP201702-00751 (COMSUPPORT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา คำปา ทำเรื่องเมื่อ : 16/02/2017+10:53 น. ผ่านมาแล้ว 9 วัน 5 ชม 4 นาที
- CCAP201702-00865 (DOUBLEPSNE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 17/02/2017+13:39 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 0 ชม 8 นาที
- CCAP201702-00730 (EMERCHANTX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วัฒนศักดิ์ ตนประเสริฐ ทำเรื่องเมื่อ : 15/02/2017+18:49 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 22 ชม 2 นาที
- CCAP201702-01141 (GOODSPEEDC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา คำปา ทำเรื่องเมื่อ : 23/02/2017+13:46 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 2 ชม 11 นาที
- CCAP201702-01166 (DISECOLTDX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/02/2017+17:16 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 41 นาที
- CCAP201702-01249 (BONSAIINNO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วัฒนศักดิ์ ตนประเสริฐ ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+17:21 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 35 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 15 วัน 2 ชม 10 นาที

- CCAP201702-00520 (AMPOMICROS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณัฏฐ์ อัครวรินพงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 10/02/2017+13:46 น. ผ่านมาแล้ว 15 วัน 2 ชม 10 นาที
- CCAP201702-01066 (PROJECTWOR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐติพล วุฒิเทียนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 22/02/2017+09:11 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 6 ชม 46 นาที
- CCAP201702-01244 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+16:45 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 23 ชม 11 นาที
- CCAP201702-01247 (LAMPHAROIT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+17:10 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 43 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 15 วัน 0 ชม 10 นาที

- CCAP201702-00106 (CJWIRELECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พีรยุทธ แสงสายออ ทำเรื่องเมื่อ : 02/02/2017+14:15 น. ผ่านมาแล้ว 15 วัน 0 ชม 10 นาที
- CCAP201702-01114 (NEWZENOXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 22/02/2017+17:23 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 4 ชม 44 นาที
- CCAP201702-00748 (ADVDIGISYN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ เย็นมี ทำเรื่องเมื่อ : 16/02/2017+10:44 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 23 ชม 14 นาที
- CCAP201702-00789 (MISSIONINF) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ภาคิณ คำเจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 16/02/2017+15:15 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 20 ชม 44 นาที
- CCAP201702-01086 (APPDEVELOP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 22/02/2017+14:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 19 ชม 50 นาที
- CCAP201702-01191 (PANSONICSX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พัฒน์จารี เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+11:16 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 14 นาที
- CCAP201702-01165 (WISELIFEXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 23/02/2017+17:11 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 23 ชม 57 นาที
- CCAP201702-01179 (NEXENTELLI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อรพัฒน์ ขุนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+09:43 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 42 นาที

คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 2 ชม 35 นาที

- CCAP201702-01139 (BUNSANSTAT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 23/02/2017+13:21 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 2 ชม 36 นาที
- CCAP201702-01210 (TALENTTECH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+14:28 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 29 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 23 ชม 31 นาที

- CCAP201702-01155 (TGCOMPKANX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาทินี จงสมจิตต์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/02/2017+16:25 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 23 ชม 31 นาที
- CCAP201702-01214 (IBIZPLUSCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วศิน บัวรุ่ง ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+14:51 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 6 นาที
- CCAP201702-01255 (O2COMPSALE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วิชชุพร กะดังงา ทำเรื่องเมื่อ : 25/02/2017+12:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 57 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 6 ชม 8 นาที

- CCAP201702-01180 (ADPSMARTLI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชนิดา ดึงวะทอง ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+09:49 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 8 นาที
- CCAP201702-01217 (WISESOLUTI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สมศักดิ์ ดีสม ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+15:08 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 8 นาที

คุณ สุนันทา ขิมทอง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 1 ชม 1 นาที

- CCAP201702-01215 (COPPERWIDE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อณิสา มารังกูร ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+14:55 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 1 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.