ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 122 วัน 21 ชม 20 นาที

- CCAP201708-00383 (HADYAIACCE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 10/08/2017+10:24 น. ผ่านมาแล้ว 122 วัน 21 ชม 20 นาที
- CCAP201712-00325 (CHANGPAONB) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 14/12/2017+13:56 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 19 นาที

คุณ จิรคม จงรักษ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 72 วัน 18 ชม 43 นาที

- CCAP201710-00124 (TELETECHCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดุษฎี เพชรคำ ทำเรื่องเมื่อ : 04/10/2017+11:32 น. ผ่านมาแล้ว 72 วัน 18 ชม 43 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 18 วัน 14 ชม 49 นาที

- CCAP201711-00577 (INFOSER&CO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/11/2017+15:26 น. ผ่านมาแล้ว 18 วัน 14 ชม 49 นาที
- CCAP201711-00681 (NETMARKSTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณภพ จันทร์พรหม ทำเรื่องเมื่อ : 29/11/2017+13:55 น. ผ่านมาแล้ว 16 วัน 16 ชม 20 นาที
- CCAP201711-00133 (GLOBALMESO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เบญจมาพร มงคลดี ทำเรื่องเมื่อ : 07/11/2017+11:21 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 12 ชม 6 นาที
- CCAP201712-00315 (FUSIONPROC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปทิตตา สีหาบันดิษ ทำเรื่องเมื่อ : 14/12/2017+10:00 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 20 ชม 16 นาที
- CCAP201712-00323 (CINSPIRECO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณภพ จันทร์พรหม ทำเรื่องเมื่อ : 14/12/2017+13:38 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 37 นาที
- CCAP201712-00329 (BOOKHOUSEK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 14/12/2017+14:31 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 15 ชม 45 นาที
- CCAP201712-00369 (PROJECTWOR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐติพล วุฒิเทียนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 15/12/2017+13:30 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 46 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 14 วัน 12 ชม 30 นาที

- CCAP201711-00035 (KVSNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 02/11/2017+08:59 น. ผ่านมาแล้ว 14 วัน 12 ชม 30 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 18 ชม 56 นาที

- CCAP201712-00212 (EXPERTENGI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 12/12/2017+11:20 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 18 ชม 56 นาที
- CCAP201712-00231 (PROACTIVEN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ เย็นมี ทำเรื่องเมื่อ : 12/12/2017+15:23 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 14 ชม 52 นาที

คุณ กนกวรรณ คงหลี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 12 ชม 48 นาที

- CCAP201712-00311 (PHONEOCOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 13/12/2017+17:28 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 12 ชม 48 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 13 ชม 45 นาที

- CCAP201712-00331 (RTBTECHNOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณภพ จันทร์พรหม ทำเรื่องเมื่อ : 14/12/2017+14:44 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 45 นาที
- CCAP201712-00246 (INKWATERXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วิชชุพร กะดังงา ทำเรื่องเมื่อ : 12/12/2017+17:26 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 58 นาที
- CCAP201712-00211 (EXPERTENGI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 12/12/2017+11:17 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 34 นาที
- CCAP201712-00354 (USAWARECOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 15/12/2017+10:01 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 5 นาที

คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 18 ชม 43 นาที

- CCAP201712-00364 (GRANDMARIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พันทิพา จำปาทิพย์ ทำเรื่องเมื่อ : 15/12/2017+11:32 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 43 นาที

คุณ จิณห์ชมน นาคสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 12 ชม 57 นาที

- CCAP201712-00388 (TDAICOMOAT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปพน แผ่นดินทอง ทำเรื่องเมื่อ : 15/12/2017+17:19 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 57 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.