ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ ณัฐชรินธร จิรโชติอนันตญา เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 68 วัน 16 ชม 46 นาที

- CCAP201408-00360 (TRISTARTRA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัณยา เสนาผล ทำเรื่องเมื่อ : 18/08/2014+11:23 น. ผ่านมาแล้ว 68 วัน 16 ชม 46 นาที
- CCAP201410-00986 (AANDPUNIVE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ไอรดา ประดิษฐ์สาร ทำเรื่องเมื่อ : 20/10/2014+14:46 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 13 ชม 23 นาที
- CCAP201410-01077 (SIANGTHIPB) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวัลพัชร อินทรพุก ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+15:46 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 12 ชม 23 นาที
- CCAP201410-01155 (SWSERVICEX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+16:39 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 30 นาที
- CCAP201410-01159 (SURELIFECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรนภา จันทร์สุข ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+17:06 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 2 นาที
- CCAP201410-01225 (DIGITALSCR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันท์นภัส โหลทอง ทำเรื่องเมื่อ : 24/10/2014+16:29 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 40 นาที
- CCAP201410-01227 (OASISWAVET) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประสิทธิ์ ยี่ทอง ทำเรื่องเมื่อ : 24/10/2014+16:43 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 26 นาที
- CCAP201410-01228 (SONYTHAI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จริยา อัศวพิริยานนท์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/10/2014+16:46 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 19 นาที
- CCAP201410-01232 (CHINMOBICD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปาริชาติ พานเหล็ก ทำเรื่องเมื่อ : 24/10/2014+17:33 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 35 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 36 วัน 11 ชม 30 นาที

- CCAP201409-01098 (CSTSERVICE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อทิตา วิจิตรแพทย์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/09/2014+16:38 น. ผ่านมาแล้ว 36 วัน 11 ชม 30 นาที
- CCAP201410-01060 (ADVTECHNOS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+14:25 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 13 ชม 44 นาที
- CCAP201410-01160 (MEGAPOWERC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+17:21 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 10 ชม 47 นาที
- CCAP201410-01088 (STEAMCOMPU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+17:33 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 18 ชม 3 นาที
- CCAP201410-01206 (CYWIRELESS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 24/10/2014+14:41 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 28 นาที
- CCAP201410-01210 (WORLDBUSIS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/10/2014+14:56 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 13 นาที

คุณ พงษ์ศักดิ์ โมรารัตน์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 24 วัน 17 ชม 7 นาที

- CCAP201410-00020 (TRUEMAXXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุกัญญา แก้วกาจ ทำเรื่องเมื่อ : 01/10/2014+11:01 น. ผ่านมาแล้ว 24 วัน 17 ชม 7 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 16 วัน 19 ชม 13 นาที

- CCAP201410-00182 (RSUHORIZON) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 03/10/2014+11:25 น. ผ่านมาแล้ว 16 วัน 19 ชม 13 นาที
- CCAP201410-00812 (ITZONEXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 16/10/2014+10:41 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 17 ชม 46 นาที
- CCAP201410-00815 (ITZONEXXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 16/10/2014+10:50 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 17 ชม 45 นาที
- CCAP201410-01075 (RUAMKASYCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร นรสิงห์ ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+15:40 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 41 นาที
- CCAP201410-01089 (ADVICEHONB) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จักรพรรดิ์ นาคทอง ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+17:40 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 41 นาที
- CCAP201410-01106 (RUAMKASYCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร แสงอรุณ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+10:09 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 37 นาที
- CCAP201410-00771 (ADVICEHOLD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 15/10/2014+13:57 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 10 ชม 57 นาที
- CCAP201410-01052 (SINAMPHANX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ ยาลังษี ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+13:35 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 37 นาที
- CCAP201410-00947 (CHAMPCHANN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วีรวรรณ แก่นตะเคียน ทำเรื่องเมื่อ : 20/10/2014+11:05 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 14 ชม 4 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 16 วัน 13 ชม 23 นาที

- CCAP201410-00499 (MSPRINTING) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 09/10/2014+13:51 น. ผ่านมาแล้ว 16 วัน 13 ชม 23 นาที
- CCAP201410-01236 (SAWADDEECO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพรรณี สีหาบันดิษ ทำเรื่องเมื่อ : 25/10/2014+14:02 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 7 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 10 วัน 10 ชม 6 นาที

- CCAP201409-01614 (APPDEVELOP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 30/09/2014+13:09 น. ผ่านมาแล้ว 10 วัน 10 ชม 6 นาที
- CCAP201410-01153 (TOPPROVSYS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+16:18 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 12 นาที

คุณ ปิยะนุช ศิริพาณิชย์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 19 ชม 15 นาที

- CCAP201410-01095 (BANLEONGCH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา พระยาลอ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+08:54 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 19 ชม 15 นาที

คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 12 ชม 11 นาที

- CCAP201410-01142 (MANGOSHOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+14:41 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 12 ชม 11 นาที
- CCAP201410-01171 (ASLAUTOMAT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุจิตตรา สีทะ ทำเรื่องเมื่อ : 24/10/2014+09:45 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 33 นาที

คุณ ชัยยุทธ เกตวาธิมาตร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 10 ชม 16 นาที

- CCAP201410-01235 (UNIWSINFTC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 24/10/2014+17:53 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 16 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.