ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 34 วัน 16 ชม 36 นาที

- CCAP201606-00907 (SUAPAITCHM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษฎาภรณ์ ติ๊ตาวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 21/06/2016+09:14 น. ผ่านมาแล้ว 34 วัน 16 ชม 36 นาที
- CCAP201607-00900 (OSCARCOMPC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 21/07/2016+16:37 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 18 ชม 1 นาที
- CCAP201607-00823 (IKKLASCOMX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 20/07/2016+17:03 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 20 ชม 55 นาที
- CCAP201607-01057 (ITCIRCUITX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 25/07/2016+16:07 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 18 ชม 32 นาที
- CCAP201607-01079 (MGMINTERNA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุฬาลักษณ์ จิวสุวรรณ ทำเรื่องเมื่อ : 26/07/2016+09:19 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 19 นาที
- CCAP201607-01089 (PROSYSENGI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษฎาภรณ์ ติ๊ตาวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/07/2016+10:32 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 6 นาที
- CCAP201607-01148 (POWERCOMAN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ญาณิน สุรรัตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/07/2016+18:17 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 21 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 26 วัน 16 ชม 51 นาที

- CCAP201606-00971 (BOONLTECHN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/06/2016+10:13 น. ผ่านมาแล้ว 26 วัน 16 ชม 51 นาที
- CCAP201607-00061 (TCWTELECCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ยุวภา ทองประสานต์ ทำเรื่องเมื่อ : 04/07/2016+09:44 น. ผ่านมาแล้ว 22 วัน 20 ชม 29 นาที
- CCAP201607-00479 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 12/07/2016+09:51 น. ผ่านมาแล้ว 14 วัน 17 ชม 46 นาที
- CCAP201607-00999 (COMPTRADIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อพิชชา นันทะสาร ทำเรื่องเมื่อ : 25/07/2016+10:17 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 58 นาที
- CCAP201607-01030 (INSPIREMCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรนภา จันทร์สุข ทำเรื่องเมื่อ : 25/07/2016+14:10 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 45 นาที
- CCAP201607-01010 (MRTINTERTR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 25/07/2016+11:49 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 15 ชม 56 นาที
- CCAP201607-01131 (ITZONEXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 26/07/2016+15:46 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 59 นาที
- CCAP201607-01142 (SMARTINTCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เลิศวิทย์ สังมณี ทำเรื่องเมื่อ : 26/07/2016+17:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 5 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 26 วัน 15 ชม 43 นาที

- CCAP201606-00991 (KANABUKKCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 22/06/2016+14:17 น. ผ่านมาแล้ว 26 วัน 15 ชม 43 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 11 วัน 22 ชม 32 นาที

- CCAP201607-00628 (CTASIAROBO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 14/07/2016+11:40 น. ผ่านมาแล้ว 11 วัน 22 ชม 32 นาที
- CCAP201607-01052 (AKCENTERSH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 25/07/2016+15:43 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 4 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 22 ชม 35 นาที

- CCAP201607-00857 (NETBRIGHTX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ เย็นมี ทำเรื่องเมื่อ : 21/07/2016+12:04 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 22 ชม 35 นาที
- CCAP201607-01006 (PCLANDTECH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 25/07/2016+11:36 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 23 ชม 3 นาที
- CCAP201607-01037 (ATHENSCOMM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 25/07/2016+14:44 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 19 ชม 55 นาที
- CCAP201607-01075 (GADVANCETE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/07/2016+08:59 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 40 นาที
- CCAP201607-01146 (AMPOMICROS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 26/07/2016+17:40 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 58 นาที
- CCAP201607-01147 (SIMATTECHN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อพิชชา นันทะสาร ทำเรื่องเมื่อ : 26/07/2016+18:03 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 35 นาที
- CCAP201607-01154 (FATIMARBDS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 27/07/2016+10:27 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 11 นาที

คุณ จรัสศรี ทวนหอม เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 0 ชม 58 นาที

- CCAP201607-01151 (PKCOMSXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัญชพร เมฆแจ้ง ทำเรื่องเมื่อ : 27/07/2016+09:41 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 58 นาที

คุณ นรีรัตน์ พัฒน์กิตติเลิศ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 0 ชม 36 นาที

- CCAP201607-01152 (PAPERANDOF) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/07/2016+10:02 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 36 นาที

คุณ ศรีภมร เพิ่มวาณิชกุล เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 0 ชม 36 นาที

- CCAP201607-01153 (NETWCORPTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรธณี พูลสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/07/2016+10:02 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 36 นาที

คุณ คงเดช สมจิตต์ชอบ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 0 ชม 10 นาที

- CCAP201607-01155 (NAVAASIACD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เลิศวิทย์ สังมณี ทำเรื่องเมื่อ : 27/07/2016+10:29 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 10 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.