ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 21 ชม 5 นาที

- CCAP201605-00838 (POWERTSYST) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 25/05/2016+09:51 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 21 ชม 5 นาที
- CCAP201605-00894 (SYSADVISER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 25/05/2016+17:13 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 13 ชม 43 นาที
- CCAP201605-00933 (PSSMARTTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2016+14:15 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 41 นาที
- CCAP201605-00934 (TASENGINEE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2016+14:21 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 43 นาที
- CCAP201605-00995 (FUJITSUSYS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+13:29 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 27 นาที
- CCAP201605-01005 (ITSAVECOLT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ เย็นมี ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+14:46 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 10 นาที
- CCAP201605-01032 (BERLIJUCKE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+17:26 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 30 นาที
- CCAP201605-01035 (BONSAIINNO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วัฒนศักดิ์ ตนประเสริฐ ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+18:12 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 44 นาที
- CCAP201605-01036 (ELIFESYSTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+18:39 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 16 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 20 ชม 47 นาที

- CCAP201605-00839 (BDCOMPUTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณุภา อุดรเสถียร ทำเรื่องเมื่อ : 25/05/2016+10:09 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 20 ชม 47 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 14 ชม 2 นาที

- CCAP201605-00719 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวลิต นันทสมบัติ ทำเรื่องเมื่อ : 23/05/2016+11:47 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 14 ชม 2 นาที
- CCAP201605-00960 (PORNTANASE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2016+16:55 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 15 ชม 12 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 15 ชม 10 นาที

- CCAP201605-00949 (DENCHAITEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปิยะพร แก้วหล้า ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2016+15:46 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 15 ชม 10 นาที
- CCAP201605-00991 (ESECUREASI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา พระยาลอ ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+13:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 42 นาที
- CCAP201605-00998 (FOAMNETXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรณ์วิกา งานดี ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+13:39 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 17 นาที
- CCAP201605-00999 (HELLOPINEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+14:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 56 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 18 ชม 16 นาที

- CCAP201605-00989 (NORTHEASIT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+12:40 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 16 นาที

คุณ ธฤตพน กรุงหิรัญ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 13 ชม 18 นาที

- CCAP201605-01033 (SRIPHETELE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ญาณิน สุรรัตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+17:38 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 18 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 12 ชม 37 นาที

- CCAP201605-01011 (NUNTAPONGC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2016+15:33 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 37 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.