ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ ณัฐชรินธร จิรโชติอนันตญา เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 66 วัน 0 ชม 43 นาที

- CCAP201408-00360 (TRISTARTRA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัณยา เสนาผล ทำเรื่องเมื่อ : 18/08/2014+11:23 น. ผ่านมาแล้ว 66 วัน 0 ชม 43 นาที
- CCAP201410-00986 (AANDPUNIVE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ไอรดา ประดิษฐ์สาร ทำเรื่องเมื่อ : 20/10/2014+14:46 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 21 ชม 20 นาที
- CCAP201410-01047 (PICHITINTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+13:19 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 47 นาที
- CCAP201410-01077 (SIANGTHIPB) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวัลพัชร อินทรพุก ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+15:46 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 20 ชม 20 นาที
- CCAP201410-01136 (THANAPHOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สราวุธ ไชยเทศน์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+13:59 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 8 นาที
- CCAP201410-01142 (MANGOSHOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+14:41 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 21 ชม 25 นาที
- CCAP201410-01145 (MOBILINLOV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+15:20 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 47 นาที
- CCAP201410-01149 (SYSTEMMICR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา คำปา ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+15:47 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 19 นาที
- CCAP201410-01159 (SURELIFECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรนภา จันทร์สุข ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+17:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 0 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 33 วัน 19 ชม 28 นาที

- CCAP201409-01098 (CSTSERVICE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อทิตา วิจิตรแพทย์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/09/2014+16:38 น. ผ่านมาแล้ว 33 วัน 19 ชม 28 นาที
- CCAP201410-01052 (SINAMPHANX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ ยาลังษี ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+13:35 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 32 นาที
- CCAP201410-01056 (SPWIRELESS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วิภาวดี อาจวิชัย ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+14:00 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 6 นาที
- CCAP201410-01060 (ADVTECHNOS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+14:25 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 21 ชม 41 นาที
- CCAP201410-01101 (TAWEESINCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+09:36 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 30 นาที
- CCAP201410-01102 (STECCENTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+09:46 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 20 นาที
- CCAP201410-01147 (ABLESUCCES) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+15:37 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 30 นาที
- CCAP201410-01151 (DATAGEMCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+16:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 53 นาที
- CCAP201410-01160 (MEGAPOWERC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+17:21 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 45 นาที
- CCAP201410-01162 (OATELE&SVC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมลลักษณ์ จินตานุรักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+17:35 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 31 นาที

คุณ พงษ์ศักดิ์ โมรารัตน์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 22 วัน 1 ชม 5 นาที

- CCAP201410-00020 (TRUEMAXXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุกัญญา แก้วกาจ ทำเรื่องเมื่อ : 01/10/2014+11:01 น. ผ่านมาแล้ว 22 วัน 1 ชม 5 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 14 วัน 3 ชม 10 นาที

- CCAP201410-00182 (RSUHORIZON) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 03/10/2014+11:25 น. ผ่านมาแล้ว 14 วัน 3 ชม 10 นาที
- CCAP201410-00812 (ITZONEXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 16/10/2014+10:41 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 1 ชม 43 นาที
- CCAP201410-00815 (ITZONEXXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 16/10/2014+10:50 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 1 ชม 43 นาที
- CCAP201410-00881 (LAZADACOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วิวัฒน์ วัฒนกุล ทำเรื่องเมื่อ : 17/10/2014+10:50 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 1 ชม 16 นาที
- CCAP201410-00816 (PILOTXXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/10/2014+10:55 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 0 ชม 11 นาที
- CCAP201410-01075 (RUAMKASYCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร นรสิงห์ ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+15:40 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 39 นาที
- CCAP201410-01089 (ADVICEHONB) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จักรพรรดิ์ นาคทอง ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+17:40 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 38 นาที
- CCAP201410-01106 (RUAMKASYCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร แสงอรุณ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+10:09 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 34 นาที
- CCAP201410-00771 (ADVICEHOLD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 15/10/2014+13:57 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 55 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 7 วัน 18 ชม 4 นาที

- CCAP201409-01614 (APPDEVELOP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 30/09/2014+13:09 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 18 ชม 4 นาที
- CCAP201410-01088 (STEAMCOMPU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 21/10/2014+17:33 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 18 ชม 33 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 1 ชม 1 นาที

- CCAP201410-00947 (CHAMPCHANN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วีรวรรณ แก่นตะเคียน ทำเรื่องเมื่อ : 20/10/2014+11:05 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 1 ชม 1 นาที
- CCAP201410-00955 (ZESTINTERA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชยาภา ชมกลิ่น ทำเรื่องเมื่อ : 20/10/2014+11:50 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 0 ชม 17 นาที
- CCAP201410-01153 (TOPPROVSYS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+16:18 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 48 นาที
- CCAP201410-01157 (SUWIMONGRO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+16:56 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 11 นาที

คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 1 ชม 38 นาที

- CCAP201410-00845 (GENIUSTRAF) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 16/10/2014+14:15 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 1 ชม 38 นาที
- CCAP201409-01475 (GENERALITC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2014+15:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 23 ชม 57 นาที

คุณ ปิยะนุช ศิริพาณิชย์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 3 ชม 12 นาที

- CCAP201410-01095 (BANLEONGCH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา พระยาลอ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+08:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 3 ชม 12 นาที

คุณ ธฤตพน กรุงหิรัญ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 19 ชม 28 นาที

- CCAP201410-01155 (SWSERVICEX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+16:39 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 28 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 18 ชม 34 นาที

- CCAP201410-01161 (PCWORKSXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/10/2014+17:32 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 34 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.