ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ อนุชิต บุญญลักษม์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 22 วัน 3 ชม 58 นาที

- CCAP201509-00542 (KDDISINGAP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ รุจิ ดีขจรเดช ทำเรื่องเมื่อ : 09/09/2015+13:50 น. ผ่านมาแล้ว 22 วัน 3 ชม 58 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 8 วัน 9 ชม 41 นาที

- CCAP201510-00037 (ITSMARTSCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 01/10/2015+11:11 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 9 ชม 41 นาที
- CCAP201510-00017 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 01/10/2015+10:04 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 7 ชม 7 นาที
- CCAP201510-00222 (SKNETWSYST) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณุภา อุดรเสถียร ทำเรื่องเมื่อ : 02/10/2015+17:06 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 2 ชม 54 นาที
- CCAP201510-00035 (PCOATECHNO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัญชพร เมฆแจ้ง ทำเรื่องเมื่อ : 01/10/2015+11:10 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 10 ชม 47 นาที
- CCAP201509-01770 (SYSADVISER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 29/09/2015+16:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 29 นาที
- CCAP201510-00228 (3DNETWORTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 02/10/2015+18:03 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 5 ชม 14 นาที
- CCAP201510-00495 (DIVERSIFIE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 08/10/2015+10:40 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 23 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 6 ชม 16 นาที

- CCAP201509-00821 (FUSIONSCIE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2015+13:14 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 6 ชม 16 นาที
- CCAP201510-00245 (APLUSSERVE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 05/10/2015+10:42 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 4 ชม 58 นาที
- CCAP201510-00318 (BOSSCOMTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 06/10/2015+09:38 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 14 นาที
- CCAP201510-00590 (KVSNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 09/10/2015+14:35 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 17 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 6 ชม 28 นาที

- CCAP201509-01789 (SERMCHARTL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 30/09/2015+08:57 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 6 ชม 28 นาที
- CCAP201510-00477 (BBKINDUSTY) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 07/10/2015+19:56 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 0 ชม 56 นาที
- CCAP201510-00483 (NTWORLDCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 08/10/2015+09:14 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 38 นาที

คุณ กุสุมา ไพรดี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 4 ชม 22 นาที

- CCAP201510-00468 (ALLCENTECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 07/10/2015+16:31 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 4 ชม 22 นาที

คุณ สุนันทา ขิมทอง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 11 ชม 7 นาที

- CCAP201510-00489 (RANITDOTCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุรัชดาวรรณ สดชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 08/10/2015+09:46 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 7 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 9 ชม 9 นาที

- CCAP201510-00311 (JKTCOMPUTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 06/10/2015+08:49 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 9 ชม 9 นาที
- CCAP201510-00592 (SAKOLRUAMK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/10/2015+14:53 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 45 นาที
- CCAP201510-00614 (ALLINONETE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/10/2015+16:10 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 37 นาที
- CCAP201510-00612 (SOD2XXXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา พระยาลอ ทำเรื่องเมื่อ : 09/10/2015+16:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 23 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 6 ชม 34 นาที

- CCAP201510-00175 (BDCOMPUTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 02/10/2015+13:26 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 34 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 9 ชม 39 นาที

- CCAP201510-00572 (ALLIEDELEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพรรณี สีหาบันดิษ ทำเรื่องเมื่อ : 09/10/2015+11:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 39 นาที

คุณ รวงทอง บุญยัง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 6 ชม 6 นาที

- CCAP201510-00501 (CORETECHIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 08/10/2015+11:02 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 6 นาที

คุณ บุญชัย เอกอภิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 4 ชม 24 นาที

- CCAP201510-00617 (INGRAMMICR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา พระยาลอ ทำเรื่องเมื่อ : 09/10/2015+16:29 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 4 ชม 24 นาที

คุณ วีระชัย กิ่งจันทร์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 2 ชม 50 นาที

- CCAP201510-00624 (VICTORYPHO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 09/10/2015+18:02 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 50 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.