ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 10 วัน 9 ชม 30 นาที

- CCAP201611-01434 (TTNETWINTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วัฒนศักดิ์ ตนประเสริฐ ทำเรื่องเมื่อ : 30/11/2016+14:50 น. ผ่านมาแล้ว 10 วัน 9 ชม 30 นาที
- CCAP201612-00034 (VELOBISCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 01/12/2016+13:33 น. ผ่านมาแล้ว 9 วัน 13 ชม 48 นาที
- CCAP201612-00037 (VELOBISCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 01/12/2016+13:34 น. ผ่านมาแล้ว 9 วัน 13 ชม 47 นาที
- CCAP201611-01464 (PSSMARTTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 30/11/2016+17:35 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 9 ชม 5 นาที
- CCAP201612-00394 (ISTYLEIDEA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เฉลิมพงศ์ ภานุวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+10:32 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 49 นาที
- CCAP201612-00397 (FIRSTCOMCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ เย็นมี ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+10:48 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 34 นาที
- CCAP201612-00447 (GRANDATSCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+15:52 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 29 นาที
- CCAP201612-00449 (GRANDATSCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+15:57 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 24 นาที
- CCAP201612-00470 (COMCASTTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณา ยิ้มประดิษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+17:36 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 9 ชม 46 นาที
- CCAP201612-00471 (REGENTTECH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+17:36 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 9 ชม 45 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 8 วัน 8 ชม 55 นาที

- CCAP201612-00036 (ITZONEXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 01/12/2016+13:34 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 8 ชม 55 นาที
- CCAP201612-00214 (ALLCENTECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วิษณุ โกมารทัต ทำเรื่องเมื่อ : 06/12/2016+16:42 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 12 ชม 9 นาที
- CCAP201612-00389 (CIPHERMEDX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+09:35 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 2 นาที
- CCAP201612-00452 (ELIFESYSTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+16:21 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 1 นาที
- CCAP201612-00414 (NAKORNJMCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+13:51 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 49 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 15 ชม 59 นาที

- CCAP201612-00330 (BIGWORKCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 08/12/2016+11:23 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 15 ชม 59 นาที
- CCAP201612-00403 (THONGVSSCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+11:08 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 13 นาที
- CCAP201612-00431 (BTLENTERPR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณา ฉิมดอนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+15:09 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 22 นาที
- CCAP201612-00457 (WELLTECHCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ มยุรี ศิริสังวาลย์กุล ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+16:50 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 8 นาที
- CCAP201612-00464 (THAIWARECO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรธณี พูลสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+17:18 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 4 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 9 ชม 22 นาที

- CCAP201612-00362 (BANCOMNECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภาวดี เรืองฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 08/12/2016+15:52 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 9 ชม 22 นาที
- CCAP201612-00400 (PAKORNAFCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมลลักษณ์ จินตานุรักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+11:00 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 21 นาที
- CCAP201612-00453 (EXCELBIZDE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จริยา อัศวพิริยานนท์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+16:26 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 56 นาที
- CCAP201612-00461 (LACKYMOBCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จิดาภา เมฆประสิทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+17:14 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 8 นาที
- CCAP201612-00467 (DUANGKAMCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สราวุธ ไชยเทศน์ ทำเรื่องเมื่อ : 09/12/2016+17:23 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 9 ชม 59 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.