ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 23 วัน 7 ชม 16 นาที

- CCAP201411-01111 (EASYCOMPUT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กุสุมา ไพรดี ทำเรื่องเมื่อ : 24/11/2014+10:18 น. ผ่านมาแล้ว 23 วัน 7 ชม 16 นาที
- CCAP201412-00817 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ลภัสรดา อิสระภาพ ทำเรื่องเมื่อ : 16/12/2014+09:44 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 12 ชม 21 นาที
- CCAP201412-00981 (GRANDMARIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 18/12/2014+10:39 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 26 นาที

คุณ ชัยวัฒน์ ลิ่มเจริญกิจ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 18 วัน 11 ชม 58 นาที

- CCAP201412-00014 (ISD2012COL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 01/12/2014+10:12 น. ผ่านมาแล้ว 18 วัน 11 ชม 58 นาที
- CCAP201412-00707 (SERVICEMIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วศิน บัวรุ่ง ทำเรื่องเมื่อ : 13/12/2014+09:15 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 12 ชม 50 นาที
- CCAP201412-00778 (UNIVERNEWT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ด้วงพังเทียม ทำเรื่องเมื่อ : 15/12/2014+15:08 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 6 ชม 57 นาที
- CCAP201412-00802 (CHINMOPBCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 15/12/2014+17:32 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 4 ชม 33 นาที
- CCAP201412-00969 (OASISWAVET) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประสิทธิ์ ยี่ทอง ทำเรื่องเมื่อ : 18/12/2014+08:56 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 13 ชม 9 นาที
- CCAP201412-00982 (NAVANAKCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ด้วงพังเทียม ทำเรื่องเมื่อ : 18/12/2014+10:49 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 16 นาที
- CCAP201412-00984 (BANDRTECHN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ด้วงพังเทียม ทำเรื่องเมื่อ : 18/12/2014+11:15 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 10 ชม 50 นาที
- CCAP201412-01046 (TAKEITSOLU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ด้วงพังเทียม ทำเรื่องเมื่อ : 19/12/2014+10:17 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 11 ชม 48 นาที
- CCAP201412-01047 (PPANICHECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สราวุธ ไชยเทศน์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/12/2014+10:27 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 11 ชม 38 นาที
- CCAP201412-01096 (CHROACENTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา คำปา ทำเรื่องเมื่อ : 20/12/2014+11:49 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 16 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 17 วัน 6 ชม 36 นาที

- CCAP201412-00337 (KANOKSINEX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ ยาลังษี ทำเรื่องเมื่อ : 04/12/2014+15:29 น. ผ่านมาแล้ว 17 วัน 6 ชม 36 นาที
- CCAP201412-00728 (PROSPERSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 15/12/2014+10:34 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 11 ชม 30 นาที
- CCAP201412-00783 (NANASOFTCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 15/12/2014+15:30 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 6 ชม 35 นาที
- CCAP201412-00809 (FORTHCORPO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐกานต์ เศขรฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/12/2014+08:55 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 13 ชม 10 นาที
- CCAP201412-00814 (AVLPOWERTR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/12/2014+09:28 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 12 ชม 37 นาที
- CCAP201412-00897 (ASOFTONEXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 17/12/2014+08:56 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 13 ชม 9 นาที
- CCAP201412-01010 (AMPOMICROS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 18/12/2014+15:09 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 6 ชม 56 นาที
- CCAP201412-01057 (AIMCONSULT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 19/12/2014+11:34 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 10 ชม 31 นาที
- CCAP201412-01061 (KUNSUPTECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 19/12/2014+12:55 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 9 ชม 10 นาที
- CCAP201412-01065 (SATELEFACD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 19/12/2014+13:56 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 8 ชม 9 นาที
- CCAP201412-01080 (PATTANEEEN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 19/12/2014+15:22 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 6 ชม 43 นาที
- CCAP201412-01094 (SOUTHPKINT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัญญารัตน์ คำแดงไสย์ ทำเรื่องเมื่อ : 20/12/2014+09:46 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 12 ชม 19 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 6 ชม 29 นาที

- CCAP201412-00857 (CYBEREXPRE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชยาภา ชมกลิ่น ทำเรื่องเมื่อ : 16/12/2014+13:40 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 6 ชม 29 นาที
- CCAP201412-00871 (XANDKHOLDI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 16/12/2014+14:55 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 3 ชม 36 นาที
- CCAP201412-01071 (COMPUHOLDI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร นรสิงห์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/12/2014+14:33 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 6 ชม 40 นาที

คุณ ชัยยุทธ เกตวาธิมาตร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 8 ชม 46 นาที

- CCAP201412-00995 (JAKKAVANCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อรพัฒน์ ขุนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 18/12/2014+13:19 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 8 ชม 46 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 5 ชม 28 นาที

- CCAP201412-00807 (JFADVANCEM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 16/12/2014+08:45 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 5 ชม 28 นาที

คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 2 ชม 5 นาที

- CCAP201412-01032 (AVITECHSYS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 18/12/2014+17:35 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 2 ชม 5 นาที

คุณ กุสุมา ไพรดี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 0 ชม 30 นาที

- CCAP201412-01093 (ITSMARTSCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ลภัสรดา อิสระภาพ ทำเรื่องเมื่อ : 19/12/2014+21:34 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 0 ชม 31 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.