ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ พัชรี ธารภูผาสยาม เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 9 วัน 19 ชม 18 นาที

- CCAP201503-00714 (GNETNETNSD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อพิชชา นันทะสาร ทำเรื่องเมื่อ : 17/03/2015+16:54 น. ผ่านมาแล้ว 9 วัน 19 ชม 18 นาที
- CCAP201503-01138 (FIRSTCOMCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อลิษา ภารัตนวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 25/03/2015+17:02 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 18 ชม 48 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 7 วัน 3 ชม 1 นาที

- CCAP201503-00873 (SYSADVISER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 20/03/2015+09:11 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 3 ชม 1 นาที
- CCAP201503-00802 (SIGNTECHCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/03/2015+09:20 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 0 ชม 56 นาที
- CCAP201503-00973 (EASYITPHOXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2015+14:11 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 22 ชม 1 นาที
- CCAP201503-01043 (ASKMESO&CO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 24/03/2015+14:14 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 21 ชม 58 นาที
- CCAP201503-01065 (INFOTECHCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุรัชดาวรรณ สดชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 24/03/2015+16:21 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 19 ชม 51 นาที
- CCAP201503-01070 (NEOPLUSXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 24/03/2015+16:41 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 19 ชม 31 นาที
- CCAP201503-00930 (SJGLOBALTR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 21/03/2015+14:19 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 15 ชม 57 นาที
- CCAP201503-01165 (GEOTECHNIC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/03/2015+13:49 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 23 นาที
- CCAP201503-01215 (HELLOPINEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 27/03/2015+11:39 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 33 นาที

คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 19 ชม 51 นาที

- CCAP201503-00760 (SYNNEXMYAN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ รุจิ ดีขจรเดช ทำเรื่องเมื่อ : 18/03/2015+14:23 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 19 ชม 51 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 18 ชม 56 นาที

- CCAP201503-01005 (BLUEMEDIAC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2015+17:17 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 18 ชม 56 นาที
- CCAP201503-01110 (GOOJOCOLTD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อนาวิล สีหะอำไพ ทำเรื่องเมื่อ : 25/03/2015+14:29 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 21 ชม 16 นาที
- CCAP201503-01007 (TRUEDISXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร แสงอรุณ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2015+17:32 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 18 ชม 41 นาที
- CCAP201503-00938 (NTTCOMMUNI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อรพัฒน์ ขุนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2015+09:19 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 9 นาที
- CCAP201503-01157 (STREKTHAIX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ตรียะดา เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 26/03/2015+11:29 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 27 นาที
- CCAP201503-01154 (JIBCOMGROU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ตรียะดา เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 26/03/2015+11:03 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 15 นาที
- CCAP201503-01206 (JETCOMPLUS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วีรวรรณ แก่นตะเคียน ทำเรื่องเมื่อ : 27/03/2015+10:35 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 3 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 14 ชม 37 นาที

- CCAP201503-01011 (UDTECHNOLO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2015+21:36 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 14 ชม 37 นาที
- CCAP201503-01029 (ZINGKAIGRO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐกานต์ ร่วมสุข ทำเรื่องเมื่อ : 24/03/2015+11:53 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 0 ชม 19 นาที
- CCAP201503-01210 (KANITVANIC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 27/03/2015+11:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 58 นาที
- CCAP201503-01214 (KORNITCENT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/03/2015+11:31 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 41 นาที
- CCAP201503-01216 (GEDGETTEAC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วนัสนันท์ รอดอนันต์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/03/2015+11:42 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 30 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 16 ชม 24 นาที

- CCAP201503-01066 (WINCORNIXD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 24/03/2015+16:27 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 16 ชม 24 นาที
- CCAP201503-01124 (SIAMCENTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อนาวิล สีหะอำไพ ทำเรื่องเมื่อ : 25/03/2015+15:32 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 20 นาที
- CCAP201503-01164 (PAYITFORWA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/03/2015+12:06 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 6 นาที
- CCAP201503-01080 (KKCOMTECHP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 24/03/2015+23:41 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 0 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 20 ชม 31 นาที

- CCAP201503-01127 (PPGROUPTRA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปาริชาติ พานเหล็ก ทำเรื่องเมื่อ : 25/03/2015+15:41 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 20 ชม 32 นาที
- CCAP201503-01147 (SKINTERCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันท์นภัส โหลทอง ทำเรื่องเมื่อ : 26/03/2015+09:58 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 2 ชม 14 นาที
- CCAP201503-01169 (CHIANGMCDR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษฎาภรณ์ ติ๊ตาวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/03/2015+14:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 21 ชม 14 นาที
- CCAP201503-01197 (TONTANGBYO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ญาณิน สุรรัตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/03/2015+19:15 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 57 นาที
- CCAP201503-01218 (SMILEMOBCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ มณีฉาย รัตนธารี ทำเรื่องเมื่อ : 27/03/2015+11:47 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 25 นาที
- CCAP201503-01220 (FIRSTCOMCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อลิษา ภารัตนวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/03/2015+12:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 12 นาที

คุณ จรัสศรี ทวนหอม เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 0 ชม 59 นาที

- CCAP201503-01209 (AASTATIONA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวัลพัชร อินทรพุก ทำเรื่องเมื่อ : 27/03/2015+11:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 59 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.