ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ อนุชิต บุญญลักษม์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 69 วัน 14 ชม 17 นาที

- CCAP201509-00542 (KDDISINGAP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ รุจิ ดีขจรเดช ทำเรื่องเมื่อ : 09/09/2015+13:50 น. ผ่านมาแล้ว 69 วัน 14 ชม 17 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 26 วัน 19 ชม 22 นาที

- CCAP201510-00222 (SKNETWSYST) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณุภา อุดรเสถียร ทำเรื่องเมื่อ : 02/10/2015+17:06 น. ผ่านมาแล้ว 26 วัน 19 ชม 22 นาที
- CCAP201511-01023 (KVSNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 18/11/2015+09:44 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 14 ชม 3 นาที
- CCAP201511-01255 (MAYDAYXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 23/11/2015+11:41 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 21 ชม 47 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 12 วัน 13 ชม 50 นาที

- CCAP201511-00472 (KUNSUPTELE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 07/11/2015+14:19 น. ผ่านมาแล้ว 12 วัน 13 ชม 50 นาที
- CCAP201511-01140 (TCWTELECCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภกฤต คีตภิรมย์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/11/2015+14:19 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 16 ชม 53 นาที
- CCAP201511-01161 (MODERNSAVE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เฉลิมพงศ์ ภานุวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/11/2015+16:21 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 14 ชม 52 นาที
- CCAP201511-01342 (CENTERCOMX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/11/2015+14:10 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 2 นาที
- CCAP201511-01367 (AESGROUPXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อริสา กิ่งมณี ทำเรื่องเมื่อ : 24/11/2015+17:41 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 32 นาที
- CCAP201511-01414 (NEUFANDNIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 25/11/2015+15:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 15 ชม 59 นาที
- CCAP201511-01422 (UBOLCOMWOR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภกฤต คีตภิรมย์ ทำเรื่องเมื่อ : 25/11/2015+16:05 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 15 ชม 7 นาที
- CCAP201511-01433 (KANEMATSUE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วิมล พากเพียรไพโรจน์ ทำเรื่องเมื่อ : 25/11/2015+17:39 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 33 นาที
- CCAP201511-01434 (NASUANSTAT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรวิกา อรัญ ทำเรื่องเมื่อ : 25/11/2015+17:41 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 31 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 13 ชม 57 นาที

- CCAP201511-01305 (SUOUTSOURC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงกมล ศรีพลอย ทำเรื่องเมื่อ : 23/11/2015+17:15 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 13 ชม 57 นาที
- CCAP201511-01349 (QUNITYXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 24/11/2015+15:33 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 15 ชม 39 นาที
- CCAP201511-01371 (ASLAUTOMAT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พูนศักดิ์ กิตตินิรนาท ทำเรื่องเมื่อ : 25/11/2015+08:52 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 20 นาที
- CCAP201511-01408 (NVKINTERXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 25/11/2015+14:48 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 24 นาที
- CCAP201511-01431 (DIGITALOFF) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จิดาภา เมฆประสิทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 25/11/2015+17:23 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 49 นาที

คุณ ธฤตพน กรุงหิรัญ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 13 ชม 25 นาที

- CCAP201511-01435 (INADVANCCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 25/11/2015+17:47 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 25 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.