ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 42 วัน 17 ชม 17 นาที

- CCAP201409-01098 (CSTSERVICE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อทิตา วิจิตรแพทย์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/09/2014+16:38 น. ผ่านมาแล้ว 42 วัน 17 ชม 17 นาที
- CCAP201410-01308 (ITTECHSUPP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 27/10/2014+23:02 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 10 ชม 53 นาที
- CCAP201410-01467 (FUJITELLTD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 30/10/2014+10:18 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 23 ชม 37 นาที
- CCAP201410-01484 (TRANSITSYS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 30/10/2014+12:00 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 21 ชม 55 นาที
- CCAP201410-01419 (DIVERSIFIE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 29/10/2014+13:36 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 55 นาที
- CCAP201410-01523 (SANDVCOMMU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 30/10/2014+17:05 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 50 นาที
- CCAP201410-01571 (PSSMARTTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 31/10/2014+14:38 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 17 นาที
- CCAP201410-01586 (NWCOMPUTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 31/10/2014+15:53 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 2 นาที
- CCAP201410-01602 (AIMCONSULT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 31/10/2014+22:02 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 11 ชม 53 นาที

คุณ พงษ์ศักดิ์ โมรารัตน์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 30 วัน 22 ชม 54 นาที

- CCAP201410-00020 (TRUEMAXXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุกัญญา แก้วกาจ ทำเรื่องเมื่อ : 01/10/2014+11:01 น. ผ่านมาแล้ว 30 วัน 22 ชม 54 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 23 วัน 0 ชม 59 นาที

- CCAP201410-00182 (RSUHORIZON) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 03/10/2014+11:25 น. ผ่านมาแล้ว 23 วัน 0 ชม 59 นาที
- CCAP201410-01554 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 31/10/2014+11:50 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 5 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 16 วัน 15 ชม 53 นาที

- CCAP201409-01614 (APPDEVELOP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 30/09/2014+13:09 น. ผ่านมาแล้ว 16 วัน 15 ชม 53 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 16 ชม 28 นาที

- CCAP201410-01583 (WARCOMPTCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 31/10/2014+15:43 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 28 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.