ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 97 วัน 5 ชม 37 นาที

- CCAP201405-00107 (TRISTARTRA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัณยา เสนาผล ทำเรื่องเมื่อ : 14/05/2014+14:34 น. ผ่านมาแล้ว 97 วัน 5 ชม 37 นาที
- CCAP201407-00473 (KODUNGCOMX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 27/07/2014+20:22 น. ผ่านมาแล้ว 21 วัน 5 ชม 49 นาที
- CCAP201408-00027 (GOOJOCOLTD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรณ์วิกา งานดี ทำเรื่องเมื่อ : 04/08/2014+16:07 น. ผ่านมาแล้ว 14 วัน 4 ชม 1 นาที

คุณ ณัฐชรินธร จิรโชติอนันตญา เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 42 วัน 8 ชม 25 นาที

- CCAP201407-00176 (CHAICHAROE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 10/07/2014+08:44 น. ผ่านมาแล้ว 42 วัน 8 ชม 25 นาที
- CCAP201407-00199 (CHAICHARCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 10/07/2014+17:55 น. ผ่านมาแล้ว 41 วัน 23 ชม 13 นาที
- CCAP201406-00429 (WATCHARACO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 23/06/2014+13:55 น. ผ่านมาแล้ว 38 วัน 0 ชม 31 นาที
- CCAP201406-00430 (WATCHARACD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 23/06/2014+14:01 น. ผ่านมาแล้ว 38 วัน 0 ชม 31 นาที
- CCAP201408-00003 (BOONPANACD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จักรินทร์ สังหาร ทำเรื่องเมื่อ : 01/08/2014+10:47 น. ผ่านมาแล้ว 16 วัน 6 ชม 56 นาที
- CCAP201408-00046 (PHETBRTUTO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประสิทธิ์ ยี่ทอง ทำเรื่องเมื่อ : 06/08/2014+09:12 น. ผ่านมาแล้ว 15 วัน 7 ชม 56 นาที
- CCAP201408-00080 (SUNANDSONE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประสิทธิ์ ยี่ทอง ทำเรื่องเมื่อ : 08/08/2014+08:52 น. ผ่านมาแล้ว 13 วัน 8 ชม 16 นาที
- CCAP201408-00086 (HENGCHARCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 08/08/2014+10:20 น. ผ่านมาแล้ว 13 วัน 6 ชม 49 นาที
- CCAP201408-00090 (RUNGPHATCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อรชนก สุรินา ทำเรื่องเมื่อ : 08/08/2014+11:29 น. ผ่านมาแล้ว 13 วัน 5 ชม 39 นาที
- CCAP201408-00101 (ANGCHAIWIW) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จริญา นาคพุ่ม ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+10:18 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 6 ชม 51 นาที
- CCAP201408-00106 (JAROENTHAV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาทินี จงสมจิตต์ ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+13:52 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 3 ชม 17 นาที
- CCAP201408-00108 (CHOKDEECCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+14:17 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 2 ชม 51 นาที
- CCAP201408-00111 (JAROENTHAV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาทินี จงสมจิตต์ ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+15:18 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 1 ชม 50 นาที
- CCAP201408-00121 (LAOMOBILCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ รังสิมา จุฑามณี ทำเรื่องเมื่อ : 20/08/2014+16:10 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 59 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 13 วัน 5 ชม 15 นาที

- CCAP201408-00087 (JVCKENWOTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปพน แผ่นดินทอง ทำเรื่องเมื่อ : 08/08/2014+10:26 น. ผ่านมาแล้ว 13 วัน 5 ชม 15 นาที
- CCAP201408-00081 (EXPERTIDEA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 08/08/2014+09:34 น. ผ่านมาแล้ว 12 วัน 23 ชม 10 นาที
- CCAP201407-00496 (CIPHERMEDX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 28/07/2014+14:42 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 23 ชม 44 นาที
- CCAP201408-00122 (GSHOPXXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรนภา จันทร์สุข ทำเรื่องเมื่อ : 21/08/2014+15:49 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 40 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 8 วัน 7 ชม 56 นาที

- CCAP201408-00099 (HCCOMSUPPL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุฬาลักษณ์ จิวสุวรรณ ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+09:12 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 7 ชม 56 นาที
- CCAP201408-00100 (BTSITDOTCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+10:08 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 7 ชม 0 นาที
- CCAP201408-00103 (PATCHARAKO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+11:43 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 5 ชม 25 นาที
- CCAP201408-00104 (VPCOMMERCI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+11:58 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 5 ชม 10 นาที
- CCAP201408-00105 (777SOUNDCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ลภัสรดา อิสระภาพ ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+12:53 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 4 ชม 16 นาที
- CCAP201408-00109 (JIRACCTVEN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+14:23 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 2 ชม 45 นาที
- CCAP201408-00113 (ADVICEKUMP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+15:50 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 1 ชม 19 นาที

คุณ ชัยยุทธ เกตวาธิมาตร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 8 วัน 3 ชม 1 นาที

- CCAP201408-00107 (SMARTTECSO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปาวีรัตน์ แตงรัตนา ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+14:07 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 3 ชม 1 นาที
- CCAP201408-00110 (WISEPAGBUS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปาวีรัตน์ แตงรัตนา ทำเรื่องเมื่อ : 13/08/2014+14:49 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 2 ชม 20 นาที
- CCAP201408-00115 (OAINTERTRA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ปาวีรัตน์ แตงรัตนา ทำเรื่องเมื่อ : 14/08/2014+09:44 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 7 ชม 24 นาที
- CCAP201408-00117 (ACCURATESO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุจิตตรา สีทะ ทำเรื่องเมื่อ : 14/08/2014+17:21 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 23 ชม 48 นาที

คุณ พัชรี คำภานุรัตน์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 1 ชม 59 นาที

- CCAP201408-00120 (SUOUTSOURC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุฑามณี อุทัยแสน ทำเรื่องเมื่อ : 20/08/2014+15:09 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 1 ชม 59 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.