ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ จิรคม จงรักษ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 44 วัน 17 ชม 8 นาที

- CCAP201702-00307 (GRAMMYAGCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดุษฎี เพชรคำ ทำเรื่องเมื่อ : 07/02/2017+11:54 น. ผ่านมาแล้ว 44 วัน 17 ชม 8 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 41 วัน 15 ชม 15 นาที

- CCAP201702-00520 (AMPOMICROS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณัฏฐ์ อัครวรินพงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 10/02/2017+13:46 น. ผ่านมาแล้ว 41 วัน 15 ชม 15 นาที
- CCAP201703-00479 (UFICONCOLT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐติพล วุฒิเทียนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 09/03/2017+15:23 น. ผ่านมาแล้ว 14 วัน 13 ชม 39 นาที
- CCAP201703-00811 (FUSIONPROC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณุภา อุดรเสถียร ทำเรื่องเมื่อ : 16/03/2017+12:33 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 16 ชม 28 นาที
- CCAP201703-01013 (PROJECTWOR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐติพล วุฒิเทียนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 20/03/2017+18:39 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 10 ชม 22 นาที
- CCAP201703-01014 (JLEANGLAKS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐติพล วุฒิเทียนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 20/03/2017+18:56 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 10 ชม 6 นาที
- CCAP201703-01045 (DATACRAFTT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 21/03/2017+14:47 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 14 ชม 15 นาที
- CCAP201703-01147 (CINSPIRECO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณภพ จันทร์พรหม ทำเรื่องเมื่อ : 22/03/2017+18:48 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 15 นาที
- CCAP201703-01175 (CAMPURATRI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นงนภัส พึ่งทรัพย์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2017+14:47 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 14 นาที

คุณ สุนันทา ขิมทอง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 27 วัน 14 ชม 6 นาที

- CCAP201702-01215 (COPPERWIDE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อณิสา มารังกูร ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2017+14:55 น. ผ่านมาแล้ว 27 วัน 14 ชม 6 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 9 วัน 18 ชม 5 นาที

- CCAP201703-00516 (YCSERVICEX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พัฒน์จารี เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 10/03/2017+12:00 น. ผ่านมาแล้ว 9 วัน 18 ชม 5 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 19 ชม 47 นาที

- CCAP201703-00915 (GADVANCETE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 17/03/2017+17:10 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 19 ชม 47 นาที
- CCAP201703-00652 (FIRSTCOMCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ เย็นมี ทำเรื่องเมื่อ : 14/03/2017+09:49 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 19 ชม 5 นาที
- CCAP201703-01010 (PAPTECHNOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 20/03/2017+17:55 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 6 นาที
- CCAP201703-01016 (BIRDSEYEVI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 20/03/2017+22:32 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 6 ชม 30 นาที
- CCAP201703-01112 (IPCONVERGE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 22/03/2017+14:01 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 15 ชม 0 นาที
- CCAP201703-01116 (THEINFDATA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 22/03/2017+14:45 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 14 ชม 17 นาที
- CCAP201703-01134 (DCCOMNETWO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 22/03/2017+17:10 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 51 นาที
- CCAP201703-01160 (SYNERGICTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ เย็นมี ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2017+11:08 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 53 นาที
- CCAP201703-01165 (VOUTLOOKSO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2017+11:53 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 8 นาที
- CCAP201703-01171 (INNOGINEER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ภาคิณ คำเจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2017+14:12 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 50 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 11 ชม 37 นาที

- CCAP201703-01135 (DANDDINFOS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 22/03/2017+17:10 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 37 นาที
- CCAP201703-01092 (NEWSCOMPTN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/03/2017+11:00 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 1 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 11 ชม 25 นาที

- CCAP201703-01140 (SUOUTSOURC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุฑามณี อุทัยแสน ทำเรื่องเมื่อ : 22/03/2017+17:36 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 25 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 13 ชม 44 นาที

- CCAP201703-01180 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2017+15:18 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 44 นาที

คุณ พัชรี คำภานุรัตน์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 13 ชม 11 นาที

- CCAP201703-01184 (TRIPLERICH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ไอรดา คล่องการ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2017+15:50 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 11 นาที

คุณ นครินทร์ ยิ้มงาม เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 12 ชม 44 นาที

- CCAP201703-01189 (ROYALSMART) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นงนภัส พึ่งทรัพย์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2017+16:17 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 44 นาที

คุณ ศรีภมร เพิ่มวาณิชกุล เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 11 ชม 40 นาที

- CCAP201703-01197 (NETENGSERV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรธณี พูลสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/03/2017+17:22 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 11 ชม 40 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.