ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 17 วัน 9 ชม 25 นาที

- CCAP201709-00038 (LAMPHAROA&) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 01/09/2017+16:04 น. ผ่านมาแล้ว 17 วัน 9 ชม 25 นาที
- CCAP201709-00364 (HPBYIQINKX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พันทิพา จำปาทิพย์ ทำเรื่องเมื่อ : 13/09/2017+11:07 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 8 ชม 14 นาที
- CCAP201709-00710 (SMOACENTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐติพล วุฒิเทียนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+13:28 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 11 ชม 28 นาที
- CCAP201709-00723 (THELEADHIT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+15:54 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 3 นาที
- CCAP201709-00734 (RACEDIGITA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐติพล วุฒิเทียนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+18:01 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 55 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 12 วัน 11 ชม 6 นาที

- CCAP201709-00385 (PERFECTNWA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พัทธนันท์ จันทะมา ทำเรื่องเมื่อ : 13/09/2017+17:35 น. ผ่านมาแล้ว 12 วัน 11 ชม 6 นาที
- CCAP201709-00650 (KVSNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/09/2017+17:11 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 7 ชม 24 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 8 วัน 14 ชม 53 นาที

- CCAP201709-00468 (BTLENTERPR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2017+10:03 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 14 ชม 53 นาที
- CCAP201709-00479 (NETCUBETHA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2017+13:42 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 8 ชม 47 นาที
- CCAP201709-00513 (NTPCOLTDXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วีระโชค บุญครุฑ ทำเรื่องเมื่อ : 19/09/2017+09:23 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 15 ชม 34 นาที
- CCAP201709-00532 (SUPREMEDIS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/09/2017+13:49 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 11 ชม 7 นาที
- CCAP201709-00651 (KVSNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/09/2017+17:16 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 7 ชม 41 นาที
- CCAP201709-00687 (NWCOMPUTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วีระโชค บุญครุฑ ทำเรื่องเมื่อ : 25/09/2017+18:03 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 54 นาที
- CCAP201709-00730 (NEXTECHASI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อภิสิทธิ์ จันทร์เจนจบ ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+17:08 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 49 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 8 วัน 10 ชม 6 นาที

- CCAP201709-00466 (PATTANEEEN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2017+09:39 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 10 ชม 6 นาที
- CCAP201709-00695 (AIMCONSULT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พงษ์สุมาลย์ พรหมเพชร ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+10:04 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 52 นาที
- CCAP201709-00715 (DIGITALOFF) ผู้ทำเรื่อง : คุณ มรกต อัมพิกาพร ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+15:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 51 นาที
- CCAP201709-00719 (NANDXNEWLI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธงชัย เจียมจิตรวนิช ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+15:17 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 40 นาที
- CCAP201709-00721 (NARACOPYAN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+15:21 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 36 นาที
- CCAP201709-00725 (SOUTHITCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุดมพร ปากลาว ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+16:16 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 8 ชม 41 นาที
- CCAP201709-00729 (ITSHOPLBRX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+16:50 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 8 ชม 6 นาที

คุณ กนกวรรณ คงหลี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 4 วัน 8 ชม 42 นาที

- CCAP201709-00648 (YTOOCOMTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุดมพร ปากลาว ทำเรื่องเมื่อ : 22/09/2017+16:14 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 8 ชม 42 นาที

คุณ จันทร์เรขา กาญจนวาหะ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 4 วัน 8 ชม 37 นาที

- CCAP201709-00458 (NETMARKSTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณภพ จันทร์พรหม ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2017+17:25 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 8 ชม 37 นาที
- CCAP201709-00443 (NETMARKSTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณภพ จันทร์พรหม ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2017+14:06 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 8 ชม 36 นาที

คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 10 ชม 19 นาที

- CCAP201709-00672 (TAKUNIGROU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุฬาลักษณ์ จิวสุวรรณ ทำเรื่องเมื่อ : 25/09/2017+14:38 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 10 ชม 19 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 8 ชม 26 นาที

- CCAP201709-00727 (NSCOM&COMM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ภาคิณ คำเจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+16:31 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 8 ชม 26 นาที
- CCAP201709-00732 (TORQUEITCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+17:49 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 5 ชม 37 นาที
- CCAP201709-00728 (ITCASPERSK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณา ฉิมดอนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+16:34 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 5 ชม 35 นาที
- CCAP201709-00694 (TIGERNETWO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วัฒนศักดิ์ ตนประเสริฐ ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2017+09:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 5 ชม 32 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.