ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 2 ชม 11 นาที

- CCAP201504-00030 (CJWIRELECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 01/04/2015+12:07 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 2 ชม 11 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 22 ชม 1 นาที

- CCAP201504-00725 (UNIWSINFTC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 22/04/2015+17:10 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 22 ชม 1 นาที
- CCAP201504-00744 (NORTSYSTEM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรณ์วิกา งานดี ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2015+10:49 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 4 ชม 22 นาที
- CCAP201504-00826 (INTERNATIO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+14:11 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 0 ชม 59 นาที
- CCAP201504-00865 (SYSTEMPCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+17:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 21 ชม 17 นาที
- CCAP201504-00873 (BIGCOMC&NW) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรธณี พูลสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 25/04/2015+15:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 23 ชม 58 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 6 ชม 13 นาที

- CCAP201504-00733 (THAISATELL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2015+08:58 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 6 ชม 13 นาที
- CCAP201504-00734 (TNSKRABILT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรวิกา อรัญ ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2015+09:11 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 6 ชม 0 นาที
- CCAP201504-00781 (PHONEMARCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมลลักษณ์ จินตานุรักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2015+16:28 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 22 ชม 43 นาที
- CCAP201504-00787 (TESAMMTHAI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2015+17:17 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 21 ชม 54 นาที
- CCAP201504-00792 (RTS2003XXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+09:21 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 5 ชม 50 นาที
- CCAP201504-00801 (RTS2003XXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+09:45 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 5 ชม 26 นาที
- CCAP201504-00815 (BOSSCOMTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+11:44 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 3 ชม 27 นาที
- CCAP201504-00825 (KPKAMONKIJ) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุรัชดาวรรณ สดชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+14:07 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 1 ชม 4 นาที
- CCAP201504-00853 (VENTERPRIS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+15:57 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 23 ชม 14 นาที
- CCAP201504-00856 (NTPCOLTDXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+16:15 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 56 นาที
- CCAP201504-00867 (ASKMESO&CO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+21:11 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 18 ชม 0 นาที
- CCAP201504-00872 (ITWORKSERV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วิชชุพร กะดังงา ทำเรื่องเมื่อ : 25/04/2015+15:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 23 ชม 58 นาที

คุณ จิณห์ชมน นาคสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 23 ชม 51 นาที

- CCAP201504-00759 (9FORWARDCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วีรวรรณ แก่นตะเคียน ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2015+12:10 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 23 ชม 51 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 4 ชม 48 นาที

- CCAP201504-00669 (JKTCOMPUTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 22/04/2015+09:08 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 4 ชม 48 นาที

คุณ สุนันทา ขิมทอง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 22 ชม 26 นาที

- CCAP201504-00861 (PVCOM&TELE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภกฤต คีตภิรมย์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+16:45 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 26 นาที

คุณ ฐิตารัตน์ พัฒน์กิตติเลิศ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 21 ชม 39 นาที

- CCAP201504-00864 (RTSTHAILAN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+17:31 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 21 ชม 39 นาที

คุณ ธฤตพน กรุงหิรัญ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 21 ชม 27 นาที

- CCAP201504-00820 (VTECCOM&SE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัญชพร เมฆแจ้ง ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2015+11:53 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 21 ชม 27 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.