ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 97 วัน 2 ชม 59 นาที

- CCAP201606-00858 (KKJNETCOMP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 20/06/2016+12:09 น. ผ่านมาแล้ว 97 วัน 2 ชม 59 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 49 วัน 19 ชม 38 นาที

- CCAP201607-01152 (PAPERANDOF) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/07/2016+10:02 น. ผ่านมาแล้ว 49 วัน 19 ชม 38 นาที
- CCAP201609-01104 (ASPINTERSO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 23/09/2016+09:57 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 3 ชม 59 นาที
- CCAP201609-01254 (OMAGMACOLT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+08:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 5 ชม 51 นาที
- CCAP201609-01275 (AYUTHITECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จิดาภา เมฆประสิทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+10:41 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 15 นาที
- CCAP201609-01284 (AYUTHITECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จิดาภา เมฆประสิทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+11:16 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 40 นาที
- CCAP201609-01289 (IMMOBILE01) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จตุพร ทองมา ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+13:18 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 39 นาที
- CCAP201609-01290 (CHROACENTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิรินันต์ จุมปูวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+13:21 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 36 นาที
- CCAP201609-01291 (BESTTECHSV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงกมล ศรีพลอย ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+13:25 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 32 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 47 วัน 4 ชม 3 นาที

- CCAP201608-00551 (NETMARKSTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธนิตา กำเนิดนุกูล ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+09:54 น. ผ่านมาแล้ว 47 วัน 4 ชม 3 นาที
- CCAP201608-00558 (INTERNATIO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+10:23 น. ผ่านมาแล้ว 42 วัน 2 ชม 7 นาที
- CCAP201608-00579 (DIEBOLDTHA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+11:59 น. ผ่านมาแล้ว 40 วัน 23 ชม 59 นาที
- CCAP201609-00550 (JETCOMPLUS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พัฒน์จารี เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 13/09/2016+09:54 น. ผ่านมาแล้ว 11 วัน 20 ชม 16 นาที
- CCAP201609-00786 (SYSADVISER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/09/2016+13:41 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 22 ชม 17 นาที
- CCAP201609-01017 (IAUDIOXXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัลย์ธิรา ใจยินดี ทำเรื่องเมื่อ : 21/09/2016+17:42 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 19 ชม 22 นาที
- CCAP201609-00902 (KVSNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 20/09/2016+08:47 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 2 ชม 9 นาที
- CCAP201609-01165 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวลิต นันทสมบัติ ทำเรื่องเมื่อ : 24/09/2016+15:45 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 27 นาที
- CCAP201609-01282 (MRTINTERTR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+11:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 31 นาที
- CCAP201609-01274 (INSPIREMCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรนภา จันทร์สุข ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+10:41 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 14 นาที
- CCAP201609-01287 (THEPRACTIC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สัณห์ธิดา โซ๊ะประสิทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+12:03 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 59 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 11 วัน 2 ชม 55 นาที

- CCAP201609-00767 (IFUTURECOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/09/2016+09:28 น. ผ่านมาแล้ว 11 วัน 2 ชม 55 นาที
- CCAP201609-00904 (SUNDATACOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 20/09/2016+09:13 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 4 ชม 30 นาที
- CCAP201609-01253 (NEXTECHASI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2016+19:56 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 1 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 4 วัน 19 ชม 57 นาที

- CCAP201609-01091 (CDROMCOMPU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 22/09/2016+18:00 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 19 ชม 57 นาที
- CCAP201609-01214 (SMARTOA009) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2016+14:11 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 23 ชม 45 นาที
- CCAP201609-01237 (BLUECOMCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2016+15:46 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 11 นาที
- CCAP201609-01238 (PORNMANTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2016+15:47 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 10 นาที
- CCAP201609-01273 (CUS1999LTD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+10:36 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 21 นาที
- CCAP201609-01276 (TOOKDEETHA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เลิศวิทย์ สังมณี ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+10:46 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 10 นาที
- CCAP201609-01283 (TCWTELECCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ยุวภา ทองประสานต์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+11:16 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 41 นาที
- CCAP201609-01285 (THEAIRPORT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุรัชดาวรรณ สดชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+11:26 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 30 นาที

คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 0 ชม 23 นาที

- CCAP201609-01206 (GNINECOLTD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2016+13:33 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 0 ชม 23 นาที

คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 21 ชม 19 นาที

- CCAP201609-01152 (AMPOMICROS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรนัย ตุ้มคง ทำเรื่องเมื่อ : 23/09/2016+16:07 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 21 ชม 19 นาที
- CCAP201609-01019 (TEACHINGTO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 22/09/2016+08:55 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 47 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 3 ชม 31 นาที

- CCAP201609-01270 (NETLOGICTR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+10:25 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 32 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 3 ชม 2 นาที

- CCAP201609-01258 (IESINTERCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+09:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 3 ชม 3 นาที
- CCAP201609-01266 (NAVAASIACD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เลิศวิทย์ สังมณี ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+10:04 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 2 ชม 20 นาที
- CCAP201609-01277 (NAKORNJMCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+10:53 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 56 นาที
- CCAP201609-01201 (NEWZENOXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2016+11:56 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 47 นาที
- CCAP201609-01202 (NEWZENOXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2016+11:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 43 นาที
- CCAP201609-01155 (ENTECHASSO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เฉลิมพงศ์ ภานุวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/09/2016+16:30 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 26 นาที
- CCAP201609-01199 (SYSDOTCOMP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 26/09/2016+11:46 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 10 นาที

คุณ ทนงศักดิ์ ฐิตานันทบุตร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 1 ชม 8 นาที

- CCAP201609-01278 (KGDATASERV) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+10:55 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 1 ชม 8 นาที

คุณ วีระชัย กิ่งจันทร์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 0 ชม 17 นาที

- CCAP201609-01292 (SIAMTRANGI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+13:40 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 17 นาที

คุณ ศรีภมร เพิ่มวาณิชกุล เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 0 ชม 0 นาที

- CCAP201609-01293 (IDINNINTHX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณา ฉิมดอนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 27/09/2016+13:57 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 0 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.