ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ ณัฐชรินธร จิรโชติอนันตญา เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 31 วัน 17 ชม 21 นาที

- CCAP201408-00360 (TRISTARTRA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัณยา เสนาผล ทำเรื่องเมื่อ : 18/08/2014+11:23 น. ผ่านมาแล้ว 31 วัน 17 ชม 21 นาที
- CCAP201409-00709 (KPSCOMSHOP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประสิทธิ์ ยี่ทอง ทำเรื่องเมื่อ : 12/09/2014+17:06 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 11 ชม 38 นาที
- CCAP201409-00745 (COMSYSTECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2014+09:52 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 18 ชม 52 นาที
- CCAP201409-00748 (SUOUTSOURC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประสิทธิ์ ยี่ทอง ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2014+10:04 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 18 ชม 40 นาที
- CCAP201409-00826 (ITECHSMART) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุนันทา แพงไพรี ทำเรื่องเมื่อ : 16/09/2014+09:25 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 19 ชม 17 นาที
- CCAP201409-00828 (ETCCOMPUTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพล วัฒนพันธพงษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/09/2014+09:57 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 18 ชม 47 นาที
- CCAP201409-00908 (111PANITCN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 17/09/2014+10:36 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 18 ชม 8 นาที
- CCAP201409-00915 (POWERFCOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรนภา จันทร์สุข ทำเรื่องเมื่อ : 17/09/2014+11:31 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 13 นาที
- CCAP201409-00965 (WATCHARACD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 17/09/2014+17:16 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 11 ชม 28 นาที
- CCAP201409-00968 (BANCOMCOSIGN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภาวดี เรืองฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+09:09 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 35 นาที
- CCAP201409-00977 (MASTERCOMX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ไอรดา ประดิษฐ์สาร ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+09:54 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 50 นาที
- CCAP201409-01004 (NETOPTHAIL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันท์นภัส โหลทอง ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+14:17 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 27 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 20 วัน 10 ชม 13 นาที

- CCAP201408-01075 (PAPTECHNOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อทิตา วิจิตรแพทย์ ทำเรื่องเมื่อ : 29/08/2014+18:31 น. ผ่านมาแล้ว 20 วัน 10 ชม 13 นาที
- CCAP201409-00165 (PAPTECHNOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อทิตา วิจิตรแพทย์ ทำเรื่องเมื่อ : 03/09/2014+12:12 น. ผ่านมาแล้ว 15 วัน 16 ชม 32 นาที
- CCAP201409-00257 (NASCOMPEDU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 04/09/2014+13:23 น. ผ่านมาแล้ว 14 วัน 15 ชม 21 นาที
- CCAP201409-00625 (UBONCENTRA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 11/09/2014+14:55 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 13 ชม 49 นาที
- CCAP201409-00721 (TAKSININFO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 12/09/2014+22:35 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 6 ชม 9 นาที
- CCAP201409-00779 (APPDEVELOP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2014+12:59 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 15 ชม 45 นาที
- CCAP201409-00775 (TNCTECHNOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร เอมโกษา ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2014+12:17 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 17 ชม 8 นาที
- CCAP201409-00847 (YAKITCOLXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/09/2014+12:04 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 16 ชม 40 นาที
- CCAP201409-00979 (SCTSYSTEMS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+10:10 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 34 นาที
- CCAP201409-00981 (IESINTERXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วิภาวดี อาจวิชัย ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+10:21 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 23 นาที
- CCAP201409-00986 (INNERTECHC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+11:24 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 20 นาที
- CCAP201409-00999 (ITMAPCONSU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+13:43 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 15 ชม 1 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 13 ชม 45 นาที

- CCAP201409-00793 (IPLUSSOLUT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2014+14:59 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 13 ชม 45 นาที
- CCAP201409-00878 (V2SCOMPUTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร นรสิงห์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/09/2014+15:59 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 12 ชม 45 นาที
- CCAP201409-01011 (SAWADDEECO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ลภัสรดา อิสระภาพ ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+15:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 38 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 11 ชม 6 นาที

- CCAP201409-00820 (BKSOFTTENB) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธนัชฐา หรับจันทร์ ทำเรื่องเมื่อ : 15/09/2014+17:38 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 6 นาที
- CCAP201409-00822 (CHAIYOSCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/09/2014+08:54 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 19 ชม 50 นาที
- CCAP201409-00909 (KODUNGCOMX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 17/09/2014+10:59 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 40 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 19 ชม 40 นาที

- CCAP201409-00823 (AESGROUPXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 16/09/2014+09:04 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 19 ชม 40 นาที
- CCAP201409-00976 (ENGJUNGHCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+09:49 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 5 นาที
- CCAP201409-01010 (COMZONESYS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ญาณิน สุรรัตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+14:53 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 45 นาที

คุณ ประสิทธิ์ ปานวิเชียร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 11 ชม 11 นาที

- CCAP201409-01028 (KOSUMTELCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพรรณี สีหาบันดิษ ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+17:33 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 11 ชม 11 นาที
- CCAP201409-01033 (STECCENTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+17:50 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 54 นาที
- CCAP201409-01034 (TENDISTRCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วศิน บัวรุ่ง ทำเรื่องเมื่อ : 18/09/2014+18:12 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 32 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.