ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ รุ่งศักดิ์ กวียานันท์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 7 วัน 19 ชม 33 นาที

- CCAP201404-00150 (RATADVCOMP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 17/04/2014+09:31 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 19 ชม 33 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 13 ชม 6 นาที

- CCAP201404-00171 (CHAICHAROE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัญชพร เมฆแจ้ง ทำเรื่องเมื่อ : 18/04/2014+09:14 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 13 ชม 6 นาที
- CCAP201404-00200 (DNETTECHNO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 21/04/2014+17:15 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 9 ชม 31 นาที
- CCAP201404-00218 (KVCCOMPUTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชนัญกานต์ วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+09:10 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 24 นาที
- CCAP201404-00248 (RUAMKASYCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร นรสิงห์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2014+11:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 7 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 17 ชม 57 นาที

- CCAP201404-00187 (SURACHASTN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิริชัย คล้ายสถิตย์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/04/2014+11:08 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 17 ชม 57 นาที
- CCAP201404-00235 (M2COMPUTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+14:11 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 28 นาที
- CCAP201404-00236 (CHROACENTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อดุลย์ กันทยศ ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+14:17 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 0 นาที
- CCAP201404-00251 (TOPMARKETI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษฎาภรณ์ ติ๊ตาวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2014+15:08 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 11 ชม 11 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 3 วัน 11 ชม 1 นาที

- CCAP201404-00202 (SYSADVISER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 21/04/2014+18:03 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 11 ชม 1 นาที
- CCAP201404-00209 (STEAMCOMPU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 22/04/2014+12:31 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 16 ชม 33 นาที
- CCAP201404-00211 (WISELIFEXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ รวงทอง บุญยัง ทำเรื่องเมื่อ : 22/04/2014+13:49 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 15 ชม 15 นาที
- CCAP201404-00227 (TEACHINGTO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์พิชชา บุญทัด ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+11:19 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 46 นาที
- CCAP201404-00230 (KUNSUPTECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+12:00 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 5 นาที
- CCAP201404-00232 (NASCOMPEDU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+12:04 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 0 นาที
- CCAP201404-00234 (SIAMEBUSIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุรีรัตน์ แดขุนทด ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+13:49 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 15 ชม 16 นาที

คุณ ณัฐชรินธร จิรโชติอนันตญา เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 17 ชม 47 นาที

- CCAP201404-00205 (TECHNOINTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ด้วงพังเทียม ทำเรื่องเมื่อ : 22/04/2014+10:50 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 17 ชม 47 นาที
- CCAP201404-00212 (ITSYSTEMSX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ หทัยรัตน์ คัมภีร์พิทักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/04/2014+14:57 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 14 ชม 7 นาที
- CCAP201404-00213 (ASKMESOLCM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ หทัยรัตน์ คัมภีร์พิทักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/04/2014+15:23 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 13 ชม 41 นาที
- CCAP201404-00224 (COMPCORNER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+10:30 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 18 ชม 34 นาที
- CCAP201404-00239 (RSUHORIZON) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+22:19 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 46 นาที
- CCAP201404-00242 (CHIANGMANA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อดุลย์ กันทยศ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2014+10:29 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 35 นาที
- CCAP201404-00249 (RUNGPHATCH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา คำปา ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2014+13:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 15 ชม 6 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 19 ชม 24 นาที

- CCAP201404-00220 (AVCOMSYSTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+09:41 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 19 ชม 24 นาที
- CCAP201404-00233 (SMARTMOBIL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+12:07 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 57 นาที
- CCAP201404-00246 (XCITEITCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2014+11:09 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 56 นาที

คุณ คงเดช สมจิตต์ชอบ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 13 ชม 37 นาที

- CCAP201404-00237 (BELOVEDXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรนภา จันทร์สุข ทำเรื่องเมื่อ : 23/04/2014+15:27 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 13 ชม 37 นาที

คุณ สุพันธุ์ มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 16 ชม 33 นาที

- CCAP201404-00157 (WATCHARACO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 17/04/2014+12:03 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 33 นาที
- CCAP201404-00161 (WATCHARACD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 17/04/2014+14:08 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 30 นาที

คุณ ธฤตพน กรุงหิรัญ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 12 ชม 6 นาที

- CCAP201404-00252 (COMSUPPORT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษฎาภรณ์ ติ๊ตาวงศ์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2014+16:58 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 6 นาที

คุณ สรัล ตังคณิตานนท์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 9 ชม 39 นาที

- CCAP201404-00247 (108TECHNOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 24/04/2014+11:32 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 39 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.