ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 63 วัน 13 ชม 54 นาที

- CCAP201606-00858 (KKJNETCOMP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 20/06/2016+12:09 น. ผ่านมาแล้ว 63 วัน 13 ชม 54 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 13 วัน 14 ชม 58 นาที

- CCAP201608-00551 (NETMARKSTH) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธนิตา กำเนิดนุกูล ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+09:54 น. ผ่านมาแล้ว 13 วัน 14 ชม 58 นาที
- CCAP201608-00558 (INTERNATIO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุทัย สมดังเจตน์ ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+10:23 น. ผ่านมาแล้ว 8 วัน 13 ชม 2 นาที
- CCAP201608-00613 (SUPREMEDIS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+18:45 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 11 ชม 13 นาที
- CCAP201608-00579 (DIEBOLDTHA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+11:59 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 10 ชม 54 นาที
- CCAP201608-00541 (NWCOMPUTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+09:42 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 10 ชม 46 นาที
- CCAP201608-00488 (P&PTELECOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 10/08/2016+13:12 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 7 ชม 21 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 15 ชม 43 นาที

- CCAP201608-00806 (GADVANCETE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมพ์บุญ พีรธนเศรษฐ์ ทำเรื่องเมื่อ : 18/08/2016+09:09 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 15 ชม 43 นาที
- CCAP201608-01124 (PSSMARTTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรธณี พูลสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/08/2016+17:34 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 17 นาที

คุณ สุธิดา มงคลสุธี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 14 ชม 10 นาที

- CCAP201608-00780 (TEACHINGTO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 17/08/2016+14:22 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 14 ชม 10 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 12 ชม 19 นาที

- CCAP201608-00823 (TOTALITCOX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 18/08/2016+12:33 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 12 ชม 19 นาที
- CCAP201608-00835 (AVCOMSYSTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 18/08/2016+14:31 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 10 ชม 21 นาที
- CCAP201608-00927 (BIZNETWORK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 21/08/2016+22:58 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 1 ชม 54 นาที
- CCAP201608-00928 (CHAMPITLIM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 21/08/2016+23:09 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 1 ชม 42 นาที
- CCAP201608-00942 (KANABUKKCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 22/08/2016+11:11 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 13 ชม 40 นาที
- CCAP201608-01010 (CJWIRELECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ยุวภา ทองประสานต์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/08/2016+09:52 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 15 ชม 0 นาที
- CCAP201608-01097 (SPSHOPCOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จักรินทร์ สังหาร ทำเรื่องเมื่อ : 24/08/2016+14:28 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 24 นาที
- CCAP201608-01114 (STRIKEFOCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วราพร สาขา ทำเรื่องเมื่อ : 24/08/2016+15:34 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 18 นาที
- CCAP201608-01118 (CHARTSIAMX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชูเลิศ บวรนันทเดช ทำเรื่องเมื่อ : 24/08/2016+16:11 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 8 ชม 41 นาที
- CCAP201608-01121 (MIDDANAIXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 24/08/2016+16:29 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 8 ชม 23 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 9 ชม 55 นาที

- CCAP201608-00561 (PENTINUMCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 11/08/2016+10:40 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 9 ชม 55 นาที
- CCAP201608-01066 (GLOBALIZED) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรธณี พูลสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/08/2016+18:20 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 31 นาที
- CCAP201608-01042 (MAYDAYXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุรัชดาวรรณ สดชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 23/08/2016+15:27 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 6 ชม 15 นาที
- CCAP201608-00491 (TORAPROFES) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เฉลิมพงศ์ ภานุวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 10/08/2016+14:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 41 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 2 ชม 53 นาที

- CCAP201608-01002 (INFOSYSTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 22/08/2016+21:59 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 2 ชม 53 นาที
- CCAP201608-01003 (INFOSYSTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 22/08/2016+22:04 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 2 ชม 48 นาที
- CCAP201608-01119 (PACHUPUPAC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 24/08/2016+16:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 8 ชม 37 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.