ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 28 วัน 13 ชม 6 นาที

- CCAP201603-01410 (SKNETWSYST) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 29/03/2016+16:20 น. ผ่านมาแล้ว 28 วัน 13 ชม 6 นาที
- CCAP201604-00475 (MITREEJIIT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/04/2016+09:37 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 16 ชม 34 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 11 ชม 31 นาที

- CCAP201604-00263 (LANLINETCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัลย์ธิรา ใจยินดี ทำเรื่องเมื่อ : 08/04/2016+10:32 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 11 ชม 31 นาที
- CCAP201604-00766 (CHARTSIAMX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ บัญชา ดิลกสุนทร ทำเรื่องเมื่อ : 25/04/2016+16:24 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 10 ชม 22 นาที
- CCAP201604-00785 (WHATSNEWCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร แสงอรุณ ทำเรื่องเมื่อ : 26/04/2016+10:37 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 16 ชม 9 นาที
- CCAP201604-00910 (XANDKHOLDI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณุภา อุดรเสถียร ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+10:32 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 14 นาที

คุณ วุฒิ พรนุเคราะห์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 16 ชม 5 นาที

- CCAP201604-00786 (PACHUPUPAC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วุฒินันท์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ทำเรื่องเมื่อ : 26/04/2016+10:41 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 16 ชม 5 นาที
- CCAP201604-00898 (111PHONECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ศศิภูมินทร์ฤทธิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/04/2016+17:32 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 9 ชม 14 นาที
- CCAP201604-00903 (SIAMTUNGOA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+09:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 32 นาที
- CCAP201604-00958 (KVCCOMPUTE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิรินันต์ จุมปูวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+17:04 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 42 นาที

คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 17 ชม 37 นาที

- CCAP201604-00899 (RTSTHAILAN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/04/2016+17:32 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 37 นาที
- CCAP201604-00907 (BTSITDOTCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+09:32 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 56 นาที
- CCAP201604-00902 (JETCOMPLUS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พัฒน์จารี เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 27/04/2016+18:56 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 46 นาที
- CCAP201604-00914 (BTSITDOTCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+11:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 11 ชม 45 นาที
- CCAP201604-00913 (GENIUSTRAF) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เฉลิมพงศ์ ภานุวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+11:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 5 นาที
- CCAP201604-00954 (BTSITDOTCO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+16:27 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 24 นาที
- CCAP201604-00571 (WATCHARACO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จรัสศรี ทวนหอม ทำเรื่องเมื่อ : 20/04/2016+16:35 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 3 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 12 ชม 59 นาที

- CCAP201604-00925 (SUPREMEDIS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+13:45 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 59 นาที
- CCAP201604-00928 (PROMPTSOLU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณา ฉิมดอนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+13:56 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 50 นาที
- CCAP201604-00931 (NERRSOLUTI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กรรณิการ์ เย็นมี ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+14:07 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 38 นาที

คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 10 ชม 53 นาที

- CCAP201604-00945 (IJSIAMCORP) ผู้ทำเรื่อง : คุณ เอกภาพ วารีวะนิช ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+15:12 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 53 นาที

คุณ ธฤตพน กรุงหิรัญ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 10 ชม 32 นาที

- CCAP201604-00951 (ITMOBILEXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิรินันต์ จุมปูวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 28/04/2016+16:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 10 ชม 32 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.