ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 32 วัน 21 ชม 38 นาที

- CCAP201501-01110 (NOOKLISOLU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุภา สิงห์เจริญ ทำเรื่องเมื่อ : 26/01/2015+11:02 น. ผ่านมาแล้ว 32 วัน 21 ชม 38 นาที
- CCAP201502-00186 (ITSMARTSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาภรณ์ ชานุวัตร์ ทำเรื่องเมื่อ : 04/02/2015+10:07 น. ผ่านมาแล้ว 23 วัน 17 ชม 56 นาที
- CCAP201502-00783 (NEOLUTIONT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 16/02/2015+22:36 น. ผ่านมาแล้ว 11 วัน 18 ชม 9 นาที
- CCAP201502-00692 (TRIOACCESS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 13/02/2015+11:58 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 14 ชม 12 นาที
- CCAP201502-01068 (NEXENTELLI) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อรพัฒน์ ขุนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 23/02/2015+14:13 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 1 ชม 24 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 19 วัน 23 ชม 20 นาที

- CCAP201502-00419 (DIGITALSTA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ จุฬาลักษณ์ จิวสุวรรณ ทำเรื่องเมื่อ : 09/02/2015+12:05 น. ผ่านมาแล้ว 19 วัน 23 ชม 20 นาที
- CCAP201502-00539 (JIBCOMGROU1) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ตรียะดา เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 10/02/2015+17:44 น. ผ่านมาแล้ว 18 วัน 17 ชม 41 นาที
- CCAP201502-00541 (JIBCOMGROU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ตรียะดา เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 10/02/2015+18:03 น. ผ่านมาแล้ว 18 วัน 17 ชม 22 นาที
- CCAP201502-00542 (JIBCOMGROU1) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ตรียะดา เมฆาพร ทำเรื่องเมื่อ : 10/02/2015+18:06 น. ผ่านมาแล้ว 18 วัน 17 ชม 19 นาที
- CCAP201502-01121 (PILOTXXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กิติยา อรัญรงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/02/2015+17:20 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 2 ชม 21 นาที
- CCAP201502-01410 (IMELONKKXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพรรณี สีหาบันดิษ ทำเรื่องเมื่อ : 28/02/2015+16:23 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 19 ชม 2 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 20 ชม 57 นาที

- CCAP201502-01077 (SISSAKETIF) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 23/02/2015+14:28 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 20 ชม 57 นาที
- CCAP201502-01182 (SPMOBILECD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อนันทพร กลับรอด ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2015+14:46 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 20 ชม 39 นาที
- CCAP201502-01193 (MASTERCONT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศุภิสรา ภคะประทีป ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2015+15:38 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 19 ชม 47 นาที
- CCAP201502-01230 (SMARTOASAL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 25/02/2015+11:12 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 0 ชม 13 นาที
- CCAP201502-01339 (SPEEDCOMER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 27/02/2015+10:27 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 0 ชม 58 นาที
- CCAP201502-01381 (THEENTREST) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรทิพย์ แก้วทุย ทำเรื่องเมื่อ : 27/02/2015+15:56 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 19 ชม 29 นาที

คุณ กนกวรรณ คงหลี เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 1 ชม 29 นาที

- CCAP201502-01150 (PHUENITCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กาญจนา เกตุจุมพล ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2015+09:56 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 1 ชม 29 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 4 วัน 21 ชม 32 นาที

- CCAP201502-01174 (NIYOMSUKXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 24/02/2015+13:53 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 21 ชม 32 นาที
- CCAP201502-01217 (BIGHOMESER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชวัลพัชร อินทรพุก ทำเรื่องเมื่อ : 25/02/2015+09:24 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 2 ชม 1 นาที
- CCAP201502-01275 (DATAEXPRES) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อพิชชา นันทะสาร ทำเรื่องเมื่อ : 26/02/2015+09:54 น. ผ่านมาแล้ว 3 วัน 1 ชม 31 นาที
- CCAP201502-01006 (UDONITCENT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 20/02/2015+16:24 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 1 ชม 20 นาที
- CCAP201502-01350 (VMOBILEXCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรนภา จันทร์สุข ทำเรื่องเมื่อ : 27/02/2015+11:30 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 23 ชม 55 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 2 วัน 21 ชม 49 นาที

- CCAP201502-01295 (MATCOMSALE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาทินี จงสมจิตต์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/02/2015+13:36 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 21 ชม 49 นาที
- CCAP201502-01297 (RICOHTHAIL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 26/02/2015+13:53 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 21 ชม 32 นาที
- CCAP201502-01393 (SIGMAITSER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรธณี พูลสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/02/2015+17:31 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 54 นาที
- CCAP201502-01399 (TOPVALUECO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ไอรดา คล่องการ ทำเรื่องเมื่อ : 27/02/2015+18:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 16 ชม 31 นาที

คุณ รวงทอง บุญยัง เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 17 ชม 58 นาที

- CCAP201502-01392 (ADVSOLDATA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 27/02/2015+17:27 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 58 นาที

คุณ ทนงศักดิ์ ฐิตานันทบุตร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 17 ชม 31 นาที

- CCAP201502-01397 (IPROTECHNO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันท์นภัส โหลทอง ทำเรื่องเมื่อ : 27/02/2015+17:54 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 17 ชม 31 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.