ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 13 วัน 7 ชม 44 นาที

- CCAP201506-00812 (AMORNSOONR) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นฤมล ทรัพย์ศรีสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 17/06/2015+18:14 น. ผ่านมาแล้ว 13 วัน 7 ชม 44 นาที
- CCAP201506-01253 (RONNAGRICD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพัตรา เคนดา ทำเรื่องเมื่อ : 25/06/2015+14:00 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 9 ชม 40 นาที
- CCAP201507-00013 (PKJUNIORIN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วนัสนันท์ รอดอนันต์ ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+10:45 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 12 ชม 55 นาที
- CCAP201507-00036 (COMMEDIAPL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+14:35 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 5 นาที
- CCAP201507-00048 (BESTTECHOA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพรรณี สีหาบันดิษ ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+15:47 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 53 นาที
- CCAP201507-00053 (EASYCOMPUT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุพรรณี สีหาบันดิษ ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+16:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 27 นาที
- CCAP201507-00056 (CHARTSIAMX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรรณุภา อุดรเสถียร ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+16:19 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 21 นาที
- CCAP201507-00057 (GLOBALCOMN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงเนตร วาสนาดำรงดี ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+16:26 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 15 นาที
- CCAP201507-00059 (CHOMBU2006) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ดวงพร วิเชียรศรี ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+16:44 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 57 นาที
- CCAP201507-00061 (BENJAWIROT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วินัย มหาเรือนลาภ ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+16:45 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 55 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 7 วัน 5 ชม 40 นาที

- CCAP201506-01216 (NITHIKASEA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิชชากร จันทณี ทำเรื่องเมื่อ : 24/06/2015+18:00 น. ผ่านมาแล้ว 7 วัน 5 ชม 40 นาที
- CCAP201506-01558 (CAPITALSOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นิจวรรณ สุขชุ่มชื่น ทำเรื่องเมื่อ : 30/06/2015+18:01 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 5 ชม 39 นาที
- CCAP201507-00006 (NITHIKASEA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ มณีฉาย รัตนธารี ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+09:36 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 5 นาที
- CCAP201507-00055 (IBIZPLUSCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วศิน บัวรุ่ง ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+16:17 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 7 ชม 23 นาที
- CCAP201507-00065 (ARKINSIGHT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+17:26 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 15 นาที
- CCAP201507-00066 (ARKINSIGHT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+17:32 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 6 ชม 9 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 12 ชม 31 นาที

- CCAP201506-01302 (TTINGDISCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อนันทพร กลับรอด ทำเรื่องเมื่อ : 26/06/2015+11:10 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 12 ชม 31 นาที
- CCAP201506-01403 (ALRIGHTCOM) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ธีรศักดิ์ ทัดศรี ทำเรื่องเมื่อ : 29/06/2015+14:10 น. ผ่านมาแล้ว 2 วัน 9 ชม 30 นาที
- CCAP201507-00011 (SIAMINSYST) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ศรัญรุตม์ กุลธราธีรวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+10:28 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 12 นาที
- CCAP201507-00041 (DATAGEMCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พรพนิต แก้วเกาะสะบ้า ทำเรื่องเมื่อ : 01/07/2015+15:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 8 ชม 27 นาที

คุณ ยุทธนา คงนนทชัย เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 1 วัน 12 ชม 52 นาที

- CCAP201506-01337 (DATAWORLIT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทิพย์วรรณ สอนปัญญา ทำเรื่องเมื่อ : 26/06/2015+16:00 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 12 ชม 52 นาที
- CCAP201506-01292 (OASHOPPHCD) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อนันทพร กลับรอด ทำเรื่องเมื่อ : 26/06/2015+10:38 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 6 นาที
- CCAP201506-01435 (ADDLINKCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 29/06/2015+15:44 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 39 นาที
- CCAP201506-00931 (TRANGSOMBO) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิมลลักษณ์ จินตานุรักษ์ ทำเรื่องเมื่อ : 19/06/2015+13:27 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 9 ชม 43 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.