ยินดีต้อนรับ | เข้าสู่ระบบ

ทำเรื่องเข้าสู่ระบบ
 
 
Authentication by AD
เอกสารที่ค้างรออนุมัติ
คุณ หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 6 วัน 21 ชม 3 นาที

- CCAP201505-00395 (XNETCOMPER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 12/05/2015+13:10 น. ผ่านมาแล้ว 6 วัน 21 ชม 3 นาที
- CCAP201505-00947 (JMORGANCOL) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ประภาพร นรสิงห์ ทำเรื่องเมื่อ : 25/05/2015+20:01 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 22 ชม 38 นาที
- CCAP201505-00707 (NVKINTERXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชลธิชา พงษ์สุริยา ทำเรื่องเมื่อ : 20/05/2015+10:16 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 32 นาที

คุณ อริศรา ฟากสูงเนิน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 5 วัน 21 ชม 30 นาที

- CCAP201505-00823 (108CONNECT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สิวินีย์ ปลื้มอารมณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 22/05/2015+11:07 น. ผ่านมาแล้ว 5 วัน 21 ชม 30 นาที
- CCAP201505-01069 (RTSTHAILAN) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ณัฐพร ยอดสุวรรณ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+16:06 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 32 นาที

คุณ ทนงศักดิ์ ฐิตานันทบุตร เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 4 วัน 22 ชม 3 นาที

- CCAP201505-00789 (PROMASTERX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นันทวรรณ ศรีทอง ทำเรื่องเมื่อ : 21/05/2015+16:42 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 22 ชม 3 นาที

คุณ กรณษา มูลทองชุน เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 4 วัน 17 ชม 55 นาที

- CCAP201505-00885 (SUPPORNCHA) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ชัชวาล อุดอ้าย ทำเรื่องเมื่อ : 23/05/2015+14:42 น. ผ่านมาแล้ว 4 วัน 17 ชม 55 นาที
- CCAP201505-01002 (INNOGINEER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ นภัทร วัฒนะกำพร ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2015+16:57 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 15 ชม 40 นาที
- CCAP201505-01008 (PSBUSISYST) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อุ๋ย อิศรานุวัฒน์ ทำเรื่องเมื่อ : 26/05/2015+17:40 น. ผ่านมาแล้ว 1 วัน 14 ชม 57 นาที
- CCAP201505-01043 (BESTBOOKCE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ ทาริกา ราชวงค์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+13:52 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 45 นาที
- CCAP201505-01086 (BLUECHIPIT) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาสนา บัวศรี ทำเรื่องเมื่อ : 28/05/2015+08:24 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 0 ชม 13 นาที

คุณ พนิดา วงษ์วิสิทธิ์ เอกสารที่รออนุมัตินานที่สุด : 0 วัน 22 ชม 23 นาที

- CCAP201505-01019 (ITCOREANDS) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิชชากร จันทณี ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+10:14 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 22 ชม 23 นาที
- CCAP201505-01030 (IQCOMPUTER) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วาทินี จงสมจิตต์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+11:50 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 47 นาที
- CCAP201505-01031 (NIMBLESYST) ผู้ทำเรื่อง : คุณ สุนันทา แพงไพรี ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+11:53 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 20 ชม 27 นาที
- CCAP201505-01040 (INTEGADVCE) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กัญชพร เมฆแจ้ง ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+13:44 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 18 ชม 53 นาที
- CCAP201505-01060 (NTAMPXXXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อพิชชา นันทะสาร ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+15:25 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 17 ชม 12 นาที
- CCAP201505-01072 (TAKEITSOLU) ผู้ทำเรื่อง : คุณ กฤษณา ฉิมดอนทอง ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+16:13 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 16 ชม 24 นาที
- CCAP201505-01077 (INFOSYSTEC) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+16:39 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 15 ชม 58 นาที
- CCAP201505-01080 (MRNOTEBOOK) ผู้ทำเรื่อง : คุณ อัจฉรา แสนสุข ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+17:24 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 15 ชม 13 นาที
- CCAP201505-01084 (GREATPCXXX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ พิสมัย สงวนสิน ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+18:04 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 14 ชม 33 นาที
- CCAP201505-01085 (SPDIGITALX) ผู้ทำเรื่อง : คุณ วรรธณี พูลสวัสดิ์ ทำเรื่องเมื่อ : 27/05/2015+19:09 น. ผ่านมาแล้ว 0 วัน 13 ชม 28 นาทีBest viewed with Internet Explorer 7 or Lastest Version and resolution of 1280X1024 or higher
Copyright © 2011. System is developed by Puwadon Kum-un for Synnex (Thailand) Co.,Ltd.